Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-05-15 10:52:28  Mirosław Hnatewicz

Utworzono artykuł 133509 o nazwie 'Regulamin'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste133509
user_idpuste2500463
resource_idpuste1007
namepusteRegulamin
category_idpuste27803
language_idpuste1
shortpusteRegulamin
fullpuste

Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków został przyjęty uchwałą
nr XLIII/368/2005 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2005 roku. Został on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
nr 27 z dnia 24 lutego 2006 roku, poz. 461.

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwany dalej „Regulaminem”, określa prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, zwanych dalej „Przedsiębiorstwem” oraz Odbiorców usług
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na obszarze  gminy Drawsko Pomorskie.

 

§ 2

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzenie ścieków zawartej między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą, zwanej dalej „umową”.

 

§ 3

Przedsiębiorstwo gwarantuje wykonanie usług, o których mowa w Regulaminie, w oparciu o majątek własny jak i majątek użyczony bądź dzierżawiony będący własnością Gminy Drawsko Pomorskie.

 

§ 4

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) instalacji wodociągowej - oznacza techniczny system zapewniający zaopatrzenie w wodę budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

2) instalacji kanalizacyjnej - oznacza techniczny system zapewniający odprowadzenie ścieków z budynku określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z wyłączeniem wód opadowych;

3)  ustawa – oznacza to ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087);

4)  wodzie bezpowrotnie zużytej - oznacza wodę dostarczona Odbiorcy usług  zużytą i nie odprowadzoną do systemu kanalizacyjnego (np. podlewanie ogrodów).

 

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków

 

§ 5

Przedsiębiorstwo ma obowiązek utrzymać minimalny poziom usług,
a w szczególności zapewnić:

1)      zdolności dostawcze sieci wodociągowych zapewniające dostawę wody
w ilości określonej w umowie oraz zapewnienie minimalnego ciśnienia, nie mniejszego niż 0,2 MPa na poziomie terenu w miejscu połączenia przyłącza z siecią wodociągową,

2)      przepustowość sieci kanalizacyjnej zapewniającą odprowadzenie określonej w umowie ilości ścieków,

3)      jakość dostarczanej wody spełniającą określone w odpowiednich przepisach wymagania dotyczące jakości, stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

4)      ciągłość i niezawodność dostaw wody i odprowadzania ścieków,

5)      jakość odprowadzanych do odbiornika ścieków spełniającą wymagania pozwolenia wodnoprawnego.

 

Rozdział III

Obowiązki i prawa Przedsiębiorstwa oraz Odbiorcy warunkujące utrzymanie minimalnego poziomu usług

 

§ 6

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek:

1)           zawarcia umowy z osobą, której  nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy;

2)           zapewnić prawidłową eksploatację sieci wodociągowej wraz
z przyłączem do zaworu głównego za wodomierzem (jeśli umowa nie stanowi inaczej) oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt
z wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy wody;

3)           zapewnić sprawność techniczną studni publicznych będących
w eksploatacji Przedsiębiorstwa;

4)           zamontować wodomierz główny na przyłączu przed zaworem głównym na koszt Przedsiębiorstwa, a także sporządzić protokół montażu wodomierza;

5)           zapewnić prawidłowe utrzymanie wodomierza głównego, jego naprawę oraz wymianę na koszt Przedsiębiorstwa z wyjątkiem przypadków, gdy konieczność naprawy lub wymiany wynika z winy Odbiorcy usług;

6)           dokonywać kontroli funkcjonowania wodomierzy głównych i ich legalizacji:

a)     z własnej inicjatywy, bez pobierania dodatkowych opłat od Odbiorcy usług,

b)    na żądanie Odbiorcy usług, jednakże w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wodomierza (w laboratorium wodomierzowym) – na koszt Odbiorcy;

7)       wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uzgodnić w ciągu 14 dni przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną;

8)       doprowadzić do stanu pierwotnego, własnym staraniem i kosztem, teren lub budynek Odbiorcy usług po zakończeniu prac związanych
z remontem swoich urządzeń i sieci;

9)       przyjąć do sytemu kanalizacyjnego ścieki bytowo-gospodarcze oraz przemysłowe od odbiorców usług na podstawie zawartej z nimi umowy ustalonej wg zasad określonych niniejszym Regulaminem,
a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków z wyjątkiem  uzasadnionych przypadków określonych Regulaminie;

10)    zapewnić prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnej wraz z częścią przyłącza do pierwszej studzienki na przykanaliku licząc od strony budynku (lub zgodnie z granicą podziału obowiązków eksploatacyjnych wynikających z zawartej umowy) oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt, z wyjątkiem usuwania zatorów i uszkodzeń spowodowanych przez odbiorcę usług;

11)    kontrolować odprowadzane ścieki pod względem ich zgodności
z obowiązującymi normami oraz sygnalizować właściwym władzom
o wszelkich zagrożeniach spowodowanych przez Odbiorcę na skutek przekroczenia tych norm (jakość dostarczonych ścieków określa się na pierwszej studzience na przyłączu, licząc od strony budynku);

12)    w przypadku odcięcia dostawy wody z powodu zaległości Odbiorcy
w opłatach, udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania
o możliwościach korzystania z tego punktu.

 

§ 7

1. Przedsiębiorstwo ma prawo:

1)           obciążyć dostawcę ścieków kosztami wykonanych przez siebie kontroli
i analiz jeżeli zostanie stwierdzone nieprawidłowe eksploatowanie instalacji kanalizacyjnej lub urządzeń podczyszczających, a także gdy ścieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej przekraczają dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń;

2)           w razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń, zamieszczonych w załączniku do umowy, naliczać opłatę dodatkową z tytułu poniesionych kosztów związanych
z doczyszczaniem ścieków;

3)           wstrzymać odbiór ścieków, gdy Odbiorca usług wprowadza je:

a)     bez zawartej umowy,

b)    niezgodnie z umową,

c)     w sposób zagrażający urządzeniom kanalizacyjnym,

d)    gdy ich jakość nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa;

4) kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i uzgodnioną dokumentacją;

5)   wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających, iż nowy obiekt został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego;

6)           wstrzymać dostawę wody w przypadku:

a)     pobierania wody bez zawarcia umowy, niezgodnie z umową, lub
z pominięciem wodomierza,

b)    poboru wody w sposób zagrażający urządzeniom dostawcy,

c)     gdy Odbiorca nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia
w sprawie uregulowania zaległej opłaty;

7)           wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu:

a)     zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

b)    przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów,

c)     przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo,

d)    sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

e)     odcięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

2. Jeżeli istnieje zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne warunki, Przedsiębiorstwo ma prawo nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających, ewentualnie określić odrębne warunki odbioru ścieków, jak również może dokonać natychmiastowego zamknięcia przyłącza (wstrzymać odbiór ścieków) i naliczyć opłaty dodatkowe za przekroczenie ładunku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

§ 8

Odbiorca ma prawo:                                                                      

1) domagać się dostawy wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości;

2) zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości naliczonych należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki;

3) żądać od Przedsiębiorstwa w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza;

4) żądać wydania decyzji o przyznanie odszkodowania za szkody powstałe
w związku z niewłaściwym wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków;

5) żądać upustów w przypadku dostawy wody o obniżonej jakości przy czym wielkość ich określa umowa;

6) uzyskać wskazanie zastępczych źródeł zaopatrzenia w wodę w przypadku przerwy w dostawie zgodnie z zapisami w Regulaminie.

 

§ 9

Odbiorca ma obowiązek w szczególności:

1)       utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody;

2)       realizacji warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, wymagań co do ich jakości oraz określonych w umowie ograniczeń dotyczących ilości ścieków;

3)       natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków;

4)       nie zmieniania, bez uzgodnienia z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej;

5)       udostępnienia pomieszczeń lub wybudowania studni wodomierzowych,
w których zainstalowane będą wodomierze lub urządzenia pomiarowe;

6)       utrzymanie pomieszczeń lub studni wodomierzowej w stanie uniemożliwiającym uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające prawidłowe działanie wodomierza lub urządzenia pomiarowego oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych, jak również zabezpieczenie wodomierza przed uszkodzeniem i kradzieżą;

7)       w przypadku gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne stanowi własność Odbiorcy, utrzymanie go w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz usuwania;

8)       udostępnienia terenu nieruchomości lub obiektu budowlanego osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo w celu dokonania czynności określonych w art. 7 ustawy;

9)       zachowania w stanie nie naruszonym plomb nałożonych przez organ administracji miar oraz dostawcę wody na wodomierzach i innych urządzeniach zamontowanych u Odbiorcy;

10)  niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zauważonych objawach wadliwego funkcjonowania wodomierza lub o jego uszkodzeniu;

11)  wykonywania na swój koszt wszelkich napraw instalacji kanalizacyjnej do pierwszej studzienki  rewizyjnej licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości oraz w przypadku odprowadzania ścieków poprzez  urządzenia podczyszczające – Odbiorca również zapewni naprawę tych urządzeń;

12)  użytkowania instalacji kanalizacyjnej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej, a w szczególności przestrzegania zakazów zawartych w art.9 ust. 1 i 2 ustawy;

13)  powiadamiania Przedsiębiorstwa o posiadanych własnych ujęciach wody
w celu umożliwienia prawidłowego obliczania należności za odbiór ścieków;

14)  wykonania uszczelnień oraz zamontowanie na swój koszt niezbędnych urządzeń zabezpieczających przed cofnięciem się ścieków z sieci kanalizacyjnej;

15)  z chwilą podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, likwidacji na swój koszt instalacji, za pomocą której odprowadzał ścieki do zbiornika na ścieki, łącznie z likwidacją zbiornika;

16)  prawidłowej eksploatacji osadników przepływowych znajdujących się przed granicą podziału obowiązków (zgodnie z zawartą umową), licząc od strony budynku - m.in. usuwanie zatorów, kożucha ściekowego itp.;

17)  instalowania, napraw i legalizacji wodomierzy lokalowych oraz wodomierzy zamontowanych przy punktach czerpalnych poza lokalami;

18)  w przypadku zawierania umów z osobami zamieszkałymi w lokalach
w budynku wielolokalowym, osoba korzystająca z lokalu obowiązana jest udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany oraz zamknięcia dopływu wody w przypadku określonym w art. 8 ust. 1 ustawy;

19)  terminowego regulowania opłat wyliczonych w fakturach i innych należności wynikających z umowy.

      

§ 10

Odbiorcy zabrania się w szczególności:

1)    odsprzedawania wody, chyba że zawarta umowa z Przedsiębiorstwem stanowi inaczej;

2)    poboru wody przed wodomierzem głównym;

3)    dokonywania na przyłączach działań innych, niż zamykanie lub otwieranie zaworu głównego za wodomierzem w sytuacjach uzasadnionych i po uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem;

4)    przemieszczania wodomierza, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon;

5)    wykorzystywania sieci wodociągowej bądź instalacji wodociągowej do uziemienia urządzeń elektrycznych;

6)    posadawiania obiektów budowlanych lub przyrodniczych na trasie sieci
i przyłączy wodociągowego lub kanalizacyjnego;

7)    czerpania wody z hydrantów przeciwpożarowych na cele nie związane
z gaszeniem pożaru.

 

§ 11

Naruszenie postanowień § 9 i 10 pociąga za sobą:

1)           możliwość wypowiedzenia umowy o dostarczanie wody (wypowiedzenie winno być poprzedzone pouczeniem Odbiorcy o nieprawidłowości jego postępowania i wynikających z tego konsekwencjach);

2)           niezależnie od ust.1 obowiązek pokrycia przez Odbiorcę kosztów związanych z pokryciem spowodowanych Przedsiębiorstwu strat 
i naprawą spowodowanych szkód.

 

Rozdział IV

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami

 

§ 12

Zawarcie umowy następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została podłączona do sieci. We wniosku wnioskodawca określa cele na jakie ma być dostarczana woda oraz jakiego rodzaju ścieki będą wprowadzane do kanalizacji.

 

§ 13

W celu zawarcia umowy Odbiorca usług zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający tożsamość lub status prawny, a także dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, do której ma być dostarczana woda i odprowadzane ścieki.

 

§ 14

 1. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej, z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Gdy spełnione są jednocześnie wszystkie warunki określone w art.6 ust.6 ustawy, Przedsiębiorstwo ma obowiązek zawrzeć na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego umowy z osobami korzystającymi z lokali, w tym budynku.
 3. Na potwierdzenie wypełnienia zobowiązań art. 6a ustawy, właściciel lub zarządca do składanego wniosku obowiązany jest dołączyć pisemną zgodę  wszystkich osób korzystających z lokali na:

1)    stosowanie uzgodnionych z Przedsiębiorstwem zasadach rozliczeń,
o których mowa w ust. 5;

2)    sposób przerwania dostaw wody do lokalu bez zakłóceń dostaw wody do pozostałych lokali;

3)    obowiązek regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonane przez Przedsiębiorstwo rozliczenie.

 1. Jeżeli w myśl odrębnych przepisów współwłaścicielami nieruchomości wspólnej są osoby tworzące tzw. małą wspólnotę mieszkaniową,
  z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 i 3, występuje cała wspólnota i ona przedstawia jednogłośnie podjęte uchwały wyrażające zgodę na stosowanie ustaleń ust. 2 i 3.
 2. Właściciel lub zarządca na podstawie umowy zawartej
  z Przedsiębiorstwem reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody.
 3. Montaż, naprawa i wymiana wodomierzy zainstalowanych w lokalach
  i przy punktach czerpalnych poza lokalami należy do obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości wielolokalowej.

 

§ 15

Podpisanie umowy w związku z przyłączeniem do sieci, następuje po podpisaniu protokołu odbioru przyłączy.

 

§ 16

 1. Miejscem dostarczenia wody przez Przedsiębiorstwo (miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego) jest zawór główny za wodomierzem lub inne miejsce określone w umowie.
 2. Miejscem odbioru ścieków jest wylot kanalizacyjny z pierwszej studzienki, licząc od strony budynku lub inne miejsce określone w umowie.

 

§ 17

 1. Umowy zawierane są na czas określony lub nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem określonego w nich terminu wypowiedzenia przez złożenie pisemnego oświadczenia na ostatni podany Przedsiębiorstwu adres Odbiorcy lub w przypadku wypowiedzenia przez Odbiorcę – adres siedziby Przedsiębiorstwa.
 2. Rozwiązując umowę, Odbiorca zobowiązany jest złożyć wniosek
  o likwidację przyłącza i zdemontowanie wodomierza głównego lub wskazać nowego właściciela lub zarządcę nieruchomości, przedstawiając stosowny dokument.

 

§ 18

 1. Po upływie terminu wypowiedzenia Przedsiębiorstwo zaniecha dostawy wody i odbioru ścieków.
 2. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

 

§ 19

Integralną częścią umowy z dostawcą ścieków przemysłowych są załączniki dotyczące dopuszczalnych warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do sieci kanalizacyjnej oraz wysokości opłat dodatkowych i kar za przekroczenia w/w warunków.

 

§ 20

W przypadku uporczywego przekraczania warunków określonych w umowie oraz nie podejmowania przez dostawcę ścieków działań na rzecz poprawy jakości ścieków, Przedsiębiorstwu przysługuje prawo rozwiązania umowy
z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

 

§ 21

 1. 1.    W przypadku zmiany Odbiorcy, następuje wygaśnięcie umowy
  z dotychczasowym Odbiorcą:

1)    z dniem zgłoszenia zmiany i złożenia wniosku o zawarcie umowy przez nowego Odbiorcę;

2)    z dniem złożenia wniosku o zdemontowanie wodomierza głównego.

2. Dokonanie zmiany Odbiorcy bez powiadamiania Przedsiębiorstwa skutkować będzie dalszym obciążaniem za usługi, Odbiorcy istniejącego
w ewidencji Przedsiębiorstwa do czasu dopełnienia wymagań, o których mowa z ust.1.

 1. Pobór wody przez nowego Odbiorcę bez zgłoszenia zmiany Odbiorcy Przedsiębiorstwu w ciągu 7 dni od jej zajścia uznane zostaje jako nielegalny pobór wody lub wprowadzenie ścieków.

 

§ 22

Korzystanie z urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych bez zawarcia umowy skutkuje odpowiedzialnością karną i cywilną.

 

§ 23

 

 1. Taryfowe ceny i stawki opłat, jako określane, zgodnie z przepisami ustawy przez Przedsiębiorstwo i zatwierdzane uchwałą rady gminy, nie podlegają ustalaniu w oparciu o umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
 2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody
  i odprowadzenie ścieków.

 

 

Rozdział V

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

 

§ 24

 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody
  i odprowadzanych ścieków.
 2. Taryfa jest zatwierdzana przez radę gminy zgodnie z procedurą określoną
  w ustawie.
 3. Zatwierdzoną taryfę Przedsiębiorstwo ogłasza co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim, własnej oraz innych tablicach ogłoszeniowych udostępnionych do publicznego użytku.

 

§ 25

 1. Rozliczenie zużycia wody odbywa się w oparciu o odczyty wodomierza głównego na przyłączu przed zaworem głównym, dokonywanym w okresach rozliczeniowych określonych w umowie.
 2. W przypadku braku możliwości odczytu wodomierza, rozliczenie okresu rozliczeniowego następuje według średniego zużycia wody za okres ostatnich 6 miesięcy rozliczanych zgodnie ze wskazaniami wodomierza.
 3. Rozliczenie według średniego zużycia wody może być dokonywane za okres nie dłuższy niż przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe.
 4. W przypadku gdy wodomierz sprawnie działający był zainstalowany krócej niż 6 miesięcy, do rozliczenia przyjmuje się średnie zaopatrzenie w wodę ustalone na podstawie norm zużycia wody określonych w rozporządzeniu przez odpowiedniego ministra.

 

 

 

 

§ 26

W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy. Różnica pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów wodomierzy w lokalach rozliczana jest przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego.

 

§ 27

 1. Gdy nie ma możliwości zamontowania wodomierza, ilość zużytej wody rozliczana będzie na podstawie ryczałtu określonego w odpowiednich przepisach.
 2. Wszystkie informacje potrzebne do ustalenia ryczałtu zużycia wody przedstawia w oświadczeniu Odbiorca.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwych danych w oświadczeniu Odbiorcy i naliczeniu niższego ryczałtu, Przedsiębiorstwo naliczy karę
  w wysokości odpowiedniej do poniesionych strat. 
 4. Gdy osoby przebywają poza miejscem dostawy wody (wyższa uczelnia, internat, jednostka wojskowa, itp.), ryczałt zostanie wstrzymany. Wstrzymanie ryczałtu następuje po okazaniu dodatkowego dokumentu (zaświadczenie z uczelni, szkoły średniej, jednostki wojskowej,, itp.) stwierdzającego przebywanie osoby poza miejscem dostawy wody.

 

§ 28

 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
 2. W razie braku urządzeń pomiarowych, o których mowa w ust.1 ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości wody dostarczonej lub określonej w umowie.
 3. Odbiorca usług dostarczający ścieki ma prawo do rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej.
 4. Jeżeli ilość odprowadzanych ścieków ustalana jest na podstawie wodomierza głównego wówczas w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy.
 5. Przedsiębiorstwo przed zawarciem umowy na rozliczenie wody bezpowrotnie zużytej każdorazowo indywidualnie ustala czy faktycznie woda zużywana będzie bezpowrotnie.

 

 

 

 

§ 29

Odbiorca usług  montuje na swój koszt urządzenie pomiarowe lub wodomierz
w przypadku gdy wprowadza ścieki do kanalizacji bez korzystania z usługi Przedsiębiorstwa w zakresie dostawy wody.

 

§ 30

Na podstawie cen i stawek opłat określonych w taryfie Przedsiębiorstwo
w umowie z gminą Drawsko Pomorskie określa sposób rozliczeń za wodę:

1) pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych;

2) do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe;

3) zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

 

§ 31

 1. Odbiorca dokonuje zapłaty za usługi zgodnie z wystawioną fakturą
  w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 2. Zwłoka w terminowym uregulowaniu należności spowoduje naliczanie odsetek ustawowych.
 3. Wniesienie przez Odbiorcę usług reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

 

Rozdział VI

Warunki przyłączenia do sieci oraz sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

 

§ 32

 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci może w siedzibie Przedsiębiorstwa uzyskać informację o dostępności tych usług.
 2. Na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane w terminie 30 dni od otrzymania wniosku,  określić warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej
  i kanalizacyjnej wskazując:

1)    miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci;

2)    rodzaj materiału do wykonania przyłączy;

3)    możliwość zapewnienia dostaw wody zgodnie z maksymalnym godzinowym zapotrzebowaniem na wodę określonym przez ubiegającego się o przyłączenie do sieci;

4)    możliwość zapewnienia odbioru ścieków w ilości i jakości określonych przez ubiegającego się o przyłączenie do sieci.

 1. Do wniosku o warunki techniczne przyłączenia do sieci, o którym mowa
  w ust. 2 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

1)    dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

2)    kopię mapy geodezyjnej sytuacyjnej określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

 

§ 33

 1. Wniosek o przyłączenie do sieci ubiegający się składa w siedzibie przedsiębiorstwa.

2.  Wniosek o przyłączenie do sieci powinien zawierać:

1)    wskazanie wykonawcy robót,

2)    określenie terminu wykonania robót,

3)    określenie terminu wykonania włączenia do sieci.

3.  Do wniosku należy dołączyć:

1)    kserokopię zgłoszenia do właściwych organów budowlanych wykonania robót,

2)    dokumentację techniczną  projektowanego przyłącza uzgodnioną
z Przedsiębiorstwem,

3)    kserokopię uprawnień budowlanych wykonawcy,

4)    wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej,

5)    wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

 

§ 34

Umowa o przyłączenie do sieci określa w szczególności:

1)       strony umowy,

2)       zakres prac projektowych i robót budowlano – montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych, wykonywanych przez strony,

3)       sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymania wymagań określonych w warunkach przyłączenia,

4)       terminy rozpoczęcia i zakończenia robót,

5)       przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,

6)       odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy
o przyłączenie,

7)       sposób przekazania wykonanych przyłączy do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa.

 

§ 35

Stronami w umowie o przyłączenie są właściciel nieruchomości
i Przedsiębiorstwo.

 

§ 36

 1. Przed włączeniem do sieci Inwestor  zgłasza do odbioru częściowego wybudowane przyłącza.
 2. Przyłączenie do sieci następuje na zasadach określonych w umowie przyłączeniowej, po spełnieniu warunków określonych w warunkach technicznych przyłączenia określonych przez Przedsiębiorstwo.
 3. Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego potwierdzającego sprawność techniczną wybudowanego przyłącza po dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dostarczonej przez Inwestora. Na okoliczność tą spisywany jest protokół odbioru przyłącza, który podpisują strony uczestniczące w odbiorze.

4.  Przedsiębiorstwo uruchamia przyłącze i rozpoczyna dostawę wody lub odprowadzania ścieków bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż 7 dni od daty pozytywnego odbioru i zamontowania wodomierza głównego.

                       

§ 37

 1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniami pomiarowymi włącznie.
 2. Jeżeli na przyłączu wodociągowym wystąpi nieszczelność powodująca wyciek wody,  właściciel przyłącza z chwilą uzyskania informacji o awarii jest zobowiązany do niezwłocznego naprawienia przyłącza.
 3. W przypadku gdy przyłącze stanowi własność Odbiorcy, nie usunięcie awarii
  w terminie do trzech dni daje prawo Przedsiębiorstwu do wstrzymania dostaw wody do czasu jej usunięcia.
 4. W przypadku gdy przyłącze stanowi własność Przedsiębiorstwa, Odbiorca usług może wystąpić o odszkodowanie za spowodowane awarią szkody.
 5. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie i legalizacja obciąża właściciela lub zarządcę nieruchomości.

 

§ 38

 1. Realizację budowy:

1)    przyłącza wraz z włączeniem do sieci wodociągowej,

2)    przyłącza wraz z włączeniem do sieci kanalizacyjnej,

3)    studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego na lokalizację wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego,

zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

 1. W przypadku pierwszego montażu wodomierza głównego na istniejącym przyłączu oraz konieczności budowania studni wodomierzowej obowiązkiem:

1)    Odbiorcy usług jest budowa studni wodomierzowej,

2)    Przedsiębiorstwa jest montaż wodomierza głównego.

3. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Przedsiębiorstwo a urządzenia pomiarowego Odbiorca usług.

 

§ 39

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te uwarunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami dostawczymi istniejącej sieci wodociągowej
i zdolnościami przepustowymi istniejącej sieci kanalizacyjnej.

 

§ 40

O ile wykonanie nowego przyłącza wymaga modernizacji bądź rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej lub istniejącej sieci kanalizacyjnej, wówczas finansowanie tego zadania odbywa się zgodnie z jedną z niżej wymienionych zasad:

1) ze środków budżetowych Gminy jeżeli zadanie znajduje się w planie inwestycji gminnych,

2) ze środków Przedsiębiorstwa, jeżeli zadanie znajduje się w planie modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa,

3) ze środków ubiegającego się o przyłączenie do sieci jeżeli zadanie nie jest ujęte w planach inwestycyjnych Gminy i w planie modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa.

 

 § 41

W przypadku, gdy nieruchomość usytuowana jest w miejscu, dla którego plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa nie przewidują wyposażenia w urządzenia wodociągowo – kanalizacyjne lub przewidują wyposażenie te w późniejszym terminie, potencjalny Odbiorca może je wybudować na własny koszt, po wcześniejszym zawarciu umowy z Przedsiębiorstwem, określającej warunki techniczne oraz zasady przeniesienia własności wybudowanych urządzeń na Przedsiębiorstwo.

 

§ 42

1. Dostawa wody na okres budowy może odbywać się tylko poprzez przyłącze. Zabrania się pobierania wody do celów budowlanych z hydrantów p.poż.

2. Do rozliczenia dostaw wody na cele budowlane służy wodomierz zamontowany na przyłączu na okres budowy.

 

 

Rozdział VII

Techniczne warunki możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych

 

§ 43

Potencjalny odbiorca usług wodociągowo – kanalizacyjnych może uzyskać informacje dotyczące dostępności usług:

 1. W Urzędzie Miasta i Gminy, który udostępnia wgląd do:

a)     studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy,

b)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c)     Regulaminu,

d)    warunków zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

 1. W Przedsiębiorstwie udostępniającym wgląd do:

a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,

b) Regulaminu.

 

Rozdział VIII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

 

§ 44

Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług.

 

§ 45

O przerwach w dostawie wody wynikających z awarii urządzeń lub sieci Przedsiębiorstwo powiadamia Inspektora Sanitarnego oraz Odbiorców usług na terenie objętym awarią, w sposób zwyczajowo przyjęty, podając przewidywany czas usuwania awarii.

 

§ 46

Przedsiębiorstwo ma obowiązek powiadomić Odbiorcę o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody spowodowanej wykonaniem planowanych prac konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych – ustnie, pisemnie lub
w inny zwyczajowo przyjęty sposób:

1)    przy chwilowym wyłączeniu dostawy wody związanej np. z wymianą wodomierza – przed przystąpieniem do wymiany,

2)    gdy planowana przerwa w dostawie wody nie będzie przekraczała
12 godzin – na dwa dni przed jej planowanym terminem,

3)    gdy planowana przerwa w dostawie wody przekroczy 12 godzin – na siedem dni przed jej planowanym terminem, zapewniając zastępczy punkt poboru wody.

 

§ 47

Wstrzymanie lub ograniczenie dostawy wody może nastąpić również
w przypadku:

1)    braku wody na ujęciu,

2)    zanieczyszczenia wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia,

3)    potrzeb zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych,

4)    przerwy w zasilaniu energetycznym,

5)    innych przyczyn zależnych od Odbiorcy.

 

§ 48

Przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia w przypadku:

1)    wystąpienia planowanej przerwy w dostawie wody trwającej dłużej niż 12 godzin,

2)    odcięcia dostawy wody z przyczyny, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy,

3)    niewłaściwej jakości wody, zagrażającej zdrowiu – na polecenie właściwego inspektora sanitarnego.

 

§ 49

W czasie trwania klęski, szczególnie gdy doszło do zanieczyszczenia wody, Przedsiębiorstwo ma prawo wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wody
w granicach realnej możliwości jej dystrybucji, po zawiadomieniu Odbiorców usług o tych ograniczeniach. Nie zwalnia to jednak Przedsiębiorstwa
z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców.

 

§ 50

Na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego Odbiorcy, Przedsiębiorstwo informuje o takim zamiarze :

1)    Odbiorcę,

2)    Burmistrza Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie,

3)    właściwego inspektora sanitarnego.

 

§ 51

 1. W przypadku wprowadzania do kanalizacji ścieków nie odpowiadających parametrom określonym w umowie oraz postępowania przez Odbiorcę wbrew art.9 ust. 1 i 2 pkt. 1,2 i 5 ustawy, Przedsiębiorstwo poinformuje Odbiorcę o zagrożeniu zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego określając termin usunięcia zaniedbań. Termin ten nie może być krótszy niż tydzień
  i nie dłuższy niż miesiąc.
 2. Jeżeli Odbiorca nie dotrzyma wyznaczonego terminu Przedsiębiorstwo zamknie przyłącze kanalizacyjne do czasu udokumentowania usunięcia przyczyny zamknięcia.
 3. W przypadku wprowadzania do kanalizacji ścieków przez Odbiorcę wbrew art.9 ust. 2 pkt. 3,4 i 6 ustawy, Przedsiębiorstwo zamknie natychmiast przyłącze kanalizacyjne. Koszty badania ścieków, zamknięcia i ponownego otwarcia przyłącza oraz usunięcia skutków powstałych na sieci obciążają Odbiorcę.
 4. Przedsiębiorstwo obciąży Odbiorcę kosztami usuwania zatorów kanalizacji spowodowanych wprowadzaniem do niej odpadów powodujących ich powstawanie.

 

 

Rozdział IX

Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń
w dostawie wody i odprowadzeniu ścieków

 

§ 52

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia na żądanie Odbiorcy informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości i jakości usług nie później niż w ciągu:

1)      12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

2)      7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt.1.

 

§ 53

1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących:

1)     ilości rozliczanej wody i ścieków.

2)    wysokości naliczanych należności za dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

3)    jakości dostarczanej wody przez Przedsiębiorstwo.

2. Reklamacje zgłasza zarządca nieruchomości lub inna osoba występująca
w umowie   jako reprezentant Odbiorcy.

 

§ 54

 1. Odbiorca usług jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Spółkę o złej jakości wody.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest złożenie pisemnego wniosku zgłoszenia reklamacji w siedzibie Przedsiębiorstwa.
 3. Zgłoszenia reklamacji można dokonać telefonicznie, co powinno zostać następnie potwierdzone pismem.
 4. We wniosku zgłoszenia reklamacji odnotowany jest dokładny adres (punkt dostawy wody lub odbioru ścieków), a także data i godzina zgłoszenia reklamacji, od której liczy się czas trwania reklamacji, oraz podpis zgłaszającego i przyjmującego reklamację.

 

§ 55

 

 1. W przypadku wpłynięcia do siedziby Przedsiębiorstwa zgłoszenia reklamacji, Przedsiębiorstwo ma obowiązek podjąć jak najszybciej działania mające na celu wyjaśnienie zasadności reklamacji.
 2. Gdy reklamacja dotyczy jakości wody, Przedsiębiorstwo na wniosek Odbiorcy, zleci badanie wody w laboratorium.
 3. Wynik z badania wody jest podstawą do wyjaśnienia zasadności reklamacji.
 4. W przypadku dobrej jakości wody - wynikającej z analizy laboratoryjnej - odbiorca usług pokryje koszty badań wody po otrzymaniu faktury.
 5. Gdy jakość wody nie odpowiada obowiązującym normom Przedsiębiorstwo udzieli bonifikaty za faktycznie zużytą wodę w okresie nieprzydatności jej do celów określonych w umowie. Wysokość bonifikaty określa umowa.

 

§ 56

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia Odbiorcy o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

 

 

 

 

 

Rozdział X

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

 

§ 57

 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna przede wszystkim
  z naturalnych źródeł występowania wody takich jak rzeki, jeziora, stawy.
 2. W przypadku braku naturalnych źródeł zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych, pobór wody do tych celów odbywa się z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej, na podstawie umowy
  o zaopatrzeniu przeciwpożarowym.

 

§ 58

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą Drawsko Pomorskie a Przedsiębiorstwem.

 

§ 59

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywany jest w miejscach uzgodnionych w umowie
z Przedsiębiorstwem.

 

§ 60

Uprawnieni przez gminę Drawsko Pomorskie do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa, zobowiązani są do powiadamiania Przedsiębiorstwa o poborze wody do celów przeciwpożarowych w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego wraz z określeniem daty i miejsc (punktów) poboru.

 

§ 61

Przedsiębiorstwo obciąża Gminę za wodę pobraną do celów przeciwpożarowych stosując ceny i opłaty ustalone w taryfie.

 

Rozdział XI

Przepisy końcowe

 

§ 62

W sprawach nie objętych Regulaminem obowiązują zapisy ustawy wraz
z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

 

§ 63

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępnienia  Regulaminu na żądanie Odbiorcy.

 

 
publishfrompuste2018-05-15 00:00:00
_activepuste1
slugpusteregulamin
2018-12-13 07:45:27  Wioleta Chalaba

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size: small;">Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ściek&oacute;w został przyjęty uchwałą<br /> nr XLIII/368/2005 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2005 roku. Został on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wojew&oacute;dztwa Zachodniopomorskiego<br /> nr 27 z dnia 24 lutego 2006 roku, poz. 461.</span></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <span style="font-size: small;">Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ściek&oacute;w</span></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">Rozdział I</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">Postanowienia og&oacute;lne</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 1</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ściek&oacute;w, zwany dalej &bdquo;Regulaminem&rdquo;, określa prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo &ndash; kanalizacyjnych, zwanych dalej &bdquo;Przedsiębiorstwem&rdquo; oraz Odbiorc&oacute;w usług<br /> w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzenia ściek&oacute;w za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na obszarze&nbsp; gminy Drawsko Pomorskie.</span></p> <p> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 2</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Dostarczanie wody i odprowadzanie ściek&oacute;w odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzenie ściek&oacute;w zawartej między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą, zwanej dalej &bdquo;umową&rdquo;.</span></p> <p> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 3</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Przedsiębiorstwo gwarantuje wykonanie usług, o kt&oacute;rych mowa w Regulaminie, w oparciu o majątek własny jak i majątek użyczony bądź dzierżawiony będący własnością Gminy Drawsko Pomorskie.</span></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect;<em> </em>4</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:</span></p> <p> <span style="font-size: small;">1) instalacji wodociągowej - oznacza techniczny system zapewniający zaopatrzenie w wodę budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2) instalacji kanalizacyjnej<strong> </strong>- oznacza techniczny system zapewniający odprowadzenie ściek&oacute;w z budynku określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z wyłączeniem w&oacute;d opadowych;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3) &nbsp;ustawa<strong><em> </em></strong>&ndash; oznacza to ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ściek&oacute;w (Dz.U. Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087);</span></p> <p> <span style="font-size: small;">4) &nbsp;wodzie bezpowrotnie zużytej<strong><em> -</em></strong> oznacza wodę dostarczona Odbiorcy usług&nbsp; zużytą i nie odprowadzoną do systemu kanalizacyjnego (np. podlewanie ogrod&oacute;w).</span></p> <p align="center"> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">Rozdział II</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo &ndash; kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody<br /> i odprowadzania ściek&oacute;w </span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect;<em> </em>5</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Przedsiębiorstwo ma obowiązek utrzymać minimalny poziom usług,<br /> a w szczeg&oacute;lności zapewnić:</span></p> <p> <span style="font-size: small;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zdolności dostawcze sieci wodociągowych zapewniające dostawę wody<br /> w ilości określonej w umowie oraz zapewnienie minimalnego ciśnienia, nie mniejszego niż 0,2 MPa na poziomie terenu w miejscu połączenia przyłącza z siecią wodociągową,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przepustowość sieci kanalizacyjnej zapewniającą odprowadzenie określonej w umowie ilości ściek&oacute;w,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jakość dostarczanej wody spełniającą określone w odpowiednich przepisach wymagania dotyczące jakości, stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ciągłość i niezawodność dostaw wody i odprowadzania ściek&oacute;w,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jakość odprowadzanych do odbiornika ściek&oacute;w spełniającą wymagania pozwolenia wodnoprawnego.</span></p> <p align="center"> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">Rozdział III</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">Obowiązki i prawa Przedsiębiorstwa oraz Odbiorcy warunkujące utrzymanie minimalnego poziomu usług</span></strong></p> <p align="center"> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 6</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Przedsiębiorstwo wodociągowo &ndash; kanalizacyjne ma obowiązek:</span></p> <p> <span style="font-size: small;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zawarcia umowy z osobą, kt&oacute;rej&nbsp; nieruchomość została przyłączona do sieci i kt&oacute;ra wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zapewnić prawidłową eksploatację sieci wodociągowej wraz<br /> z przyłączem do zaworu gł&oacute;wnego za wodomierzem (jeśli umowa nie stanowi inaczej) oraz dokonywać niezbędnych napraw na sw&oacute;j koszt<br /> z wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy wody;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zapewnić sprawność techniczną studni publicznych będących<br /> w eksploatacji Przedsiębiorstwa;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zamontować wodomierz gł&oacute;wny na przyłączu przed zaworem gł&oacute;wnym na koszt Przedsiębiorstwa, a także sporządzić protok&oacute;ł montażu wodomierza;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zapewnić prawidłowe utrzymanie wodomierza gł&oacute;wnego, jego naprawę oraz wymianę na koszt Przedsiębiorstwa z wyjątkiem przypadk&oacute;w, gdy konieczność naprawy lub wymiany wynika z winy Odbiorcy usług;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dokonywać kontroli funkcjonowania wodomierzy gł&oacute;wnych i ich legalizacji:</span></p> <p> <span style="font-size: small;">a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; z własnej inicjatywy, bez pobierania dodatkowych opłat od Odbiorcy usług,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">b)&nbsp;&nbsp;&nbsp; na żądanie Odbiorcy usług, jednakże w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wodomierza (w laboratorium wodomierzowym) &ndash; na koszt Odbiorcy;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">7)&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uzgodnić w ciągu 14 dni przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">8)&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; doprowadzić do stanu pierwotnego, własnym staraniem i kosztem, teren lub budynek Odbiorcy usług po zakończeniu prac związanych<br /> z remontem swoich urządzeń i sieci;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">9)&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; przyjąć do sytemu kanalizacyjnego ścieki bytowo-gospodarcze oraz przemysłowe od odbiorc&oacute;w usług na podstawie zawartej z nimi umowy ustalonej wg zasad określonych niniejszym Regulaminem,<br /> a w szczeg&oacute;lności zapewnić nieprzerwany odbi&oacute;r ściek&oacute;w z wyjątkiem&nbsp; uzasadnionych przypadk&oacute;w określonych Regulaminie;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">10)&nbsp;&nbsp;&nbsp; zapewnić prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnej wraz z częścią przyłącza do pierwszej studzienki na przykanaliku licząc od strony budynku (lub zgodnie z granicą podziału obowiązk&oacute;w eksploatacyjnych wynikających z zawartej umowy) oraz dokonywać niezbędnych napraw na sw&oacute;j koszt, z wyjątkiem usuwania zator&oacute;w i uszkodzeń spowodowanych przez odbiorcę usług;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">11)&nbsp;&nbsp;&nbsp; kontrolować odprowadzane ścieki pod względem ich zgodności<br /> z obowiązującymi normami oraz sygnalizować właściwym władzom<br /> o wszelkich zagrożeniach spowodowanych przez Odbiorcę na skutek przekroczenia tych norm (jakość dostarczonych ściek&oacute;w określa się na pierwszej studzience na przyłączu, licząc od strony budynku);</span></p> <p> <span style="font-size: small;">12)&nbsp;&nbsp;&nbsp; w przypadku odcięcia dostawy wody z powodu zaległości Odbiorcy<br /> w opłatach, udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania<br /> o możliwościach korzystania z tego punktu.</span></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 7</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">1. Przedsiębiorstwo ma prawo:</span></p> <p> <span style="font-size: small;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; obciążyć dostawcę ściek&oacute;w kosztami wykonanych przez siebie kontroli<br /> i analiz jeżeli zostanie stwierdzone nieprawidłowe eksploatowanie instalacji kanalizacyjnej lub urządzeń podczyszczających, a także gdy ścieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej przekraczają dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; w razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wskaźnik&oacute;w zanieczyszczeń, zamieszczonych w załączniku do umowy, naliczać opłatę dodatkową z tytułu poniesionych koszt&oacute;w związanych<br /> z doczyszczaniem ściek&oacute;w;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wstrzymać odbi&oacute;r ściek&oacute;w, gdy Odbiorca usług wprowadza je:</span></p> <p> <span style="font-size: small;">a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bez zawartej umowy,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">b)&nbsp;&nbsp;&nbsp; niezgodnie z umową,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; w spos&oacute;b zagrażający urządzeniom kanalizacyjnym,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">d)&nbsp;&nbsp;&nbsp; gdy ich jakość nie spełnia wymog&oacute;w określonych w przepisach prawa;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">4) kontrolować prawidłowość realizacji rob&oacute;t zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i uzgodnioną dokumentacją;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">5)&nbsp;&nbsp; wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora dokument&oacute;w stwierdzających, iż nowy obiekt został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wstrzymać dostawę wody w przypadku:</span></p> <p> <span style="font-size: small;">a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pobierania wody bez zawarcia umowy, niezgodnie z umową, lub<br /> z pominięciem wodomierza,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">b)&nbsp;&nbsp;&nbsp; poboru wody w spos&oacute;b zagrażający urządzeniom dostawcy,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gdy Odbiorca nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia<br /> w sprawie uregulowania zaległej opłaty;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu:</span></p> <p> <span style="font-size: small;">a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zainstalowania lub demontażu wodomierza gł&oacute;wnego,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">b)&nbsp;&nbsp;&nbsp; przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza gł&oacute;wnego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiar&oacute;w,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przeprowadzenia przegląd&oacute;w i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">d)&nbsp;&nbsp;&nbsp; sprawdzenia ilości i jakości ściek&oacute;w wprowadzanych do sieci,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">e)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; odcięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2. Jeżeli istnieje zagrożenie prawidłowego funkcjonowania element&oacute;w systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ściek&oacute;w przekraczających dopuszczalne warunki, Przedsiębiorstwo ma prawo nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających, ewentualnie określić odrębne warunki odbioru ściek&oacute;w, jak r&oacute;wnież może dokonać natychmiastowego zamknięcia przyłącza (wstrzymać odbi&oacute;r ściek&oacute;w) i naliczyć opłaty dodatkowe za przekroczenie ładunku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.</span></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 8</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Odbiorca ma prawo:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">1) domagać się dostawy wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2) zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości naliczonych należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3) żądać od Przedsiębiorstwa w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">4) żądać wydania decyzji o przyznanie odszkodowania za szkody powstałe<br /> w związku z niewłaściwym wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ściek&oacute;w;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">5) żądać upust&oacute;w w przypadku dostawy wody o obniżonej jakości przy czym wielkość ich określa umowa;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">6) uzyskać wskazanie zastępczych źr&oacute;deł zaopatrzenia w wodę w przypadku przerwy w dostawie zgodnie z zapisami w Regulaminie.</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 9</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Odbiorca ma obowiązek w szczeg&oacute;lności:</span></p> <p> <span style="font-size: small;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wt&oacute;rne zanieczyszczenie wody;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; realizacji warunk&oacute;w wprowadzania ściek&oacute;w do urządzeń kanalizacyjnych, wymagań co do ich jakości oraz określonych w umowie ograniczeń dotyczących ilości ściek&oacute;w;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ściek&oacute;w;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nie zmieniania, bez uzgodnienia z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunk&oacute;w technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej<br /> i kanalizacyjnej;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; udostępnienia pomieszczeń lub wybudowania studni wodomierzowych,<br /> w kt&oacute;rych zainstalowane będą wodomierze lub urządzenia pomiarowe;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; utrzymanie pomieszczeń lub studni wodomierzowej w stanie uniemożliwiającym uszkodzenie i oddziaływanie zakł&oacute;cające prawidłowe działanie wodomierza lub urządzenia pomiarowego oraz zabezpieczenie przed dostępem os&oacute;b nieuprawnionych, jak r&oacute;wnież zabezpieczenie wodomierza przed uszkodzeniem i kradzieżą;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; w przypadku gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne stanowi własność Odbiorcy, utrzymanie go w stanie nie powodującym pogorszenia warunk&oacute;w eksploatacji sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz usuwania;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; udostępnienia terenu nieruchomości lub obiektu budowlanego osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo w celu dokonania czynności określonych w art. 7 ustawy;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">9)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zachowania w stanie nie naruszonym plomb nałożonych przez organ administracji miar oraz dostawcę wody na wodomierzach i innych urządzeniach zamontowanych u Odbiorcy;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">10)&nbsp; niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zauważonych objawach wadliwego funkcjonowania wodomierza lub o jego uszkodzeniu;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">11)&nbsp; wykonywania na sw&oacute;j koszt wszelkich napraw instalacji kanalizacyjnej do pierwszej studzienki&nbsp; rewizyjnej licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości oraz w przypadku odprowadzania ściek&oacute;w poprzez&nbsp; urządzenia podczyszczające &ndash; Odbiorca r&oacute;wnież zapewni naprawę tych urządzeń;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">12)&nbsp; użytkowania instalacji kanalizacyjnej w taki spos&oacute;b, aby wykluczyć możliwość występowania zakł&oacute;ceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej, a w szczeg&oacute;lności przestrzegania zakaz&oacute;w zawartych w art.9 ust. 1 i 2 ustawy;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">13)&nbsp; powiadamiania Przedsiębiorstwa o posiadanych własnych ujęciach wody<br /> w celu umożliwienia prawidłowego obliczania należności za odbi&oacute;r ściek&oacute;w;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">14)&nbsp; wykonania uszczelnień oraz zamontowanie na sw&oacute;j koszt niezbędnych urządzeń zabezpieczających przed cofnięciem się ściek&oacute;w z sieci kanalizacyjnej;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">15)&nbsp; z chwilą podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, likwidacji na sw&oacute;j koszt instalacji, za pomocą kt&oacute;rej odprowadzał ścieki do zbiornika na ścieki, łącznie z likwidacją zbiornika;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">16)&nbsp; prawidłowej eksploatacji osadnik&oacute;w przepływowych znajdujących się przed granicą podziału obowiązk&oacute;w (zgodnie z zawartą umową), licząc od strony budynku - m.in. usuwanie zator&oacute;w, kożucha ściekowego itp.;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">17)&nbsp; instalowania, napraw i legalizacji wodomierzy lokalowych oraz wodomierzy zamontowanych przy punktach czerpalnych poza lokalami;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">18)&nbsp; w przypadku zawierania um&oacute;w z osobami zamieszkałymi w lokalach<br /> w budynku wielolokalowym, osoba korzystająca z lokalu obowiązana jest udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonania ich odczyt&oacute;w, legalizacji, konserwacji i wymiany oraz zamknięcia dopływu wody w przypadku określonym w art. 8 ust. 1 ustawy;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">19)&nbsp; terminowego regulowania opłat wyliczonych w fakturach i innych należności wynikających z umowy.</span></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect;<em> </em>10</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Odbiorcy zabrania się w szczeg&oacute;lności:</span></p> <p> <span style="font-size: small;">1) &nbsp;&nbsp; odsprzedawania wody, chyba że zawarta umowa z Przedsiębiorstwem stanowi inaczej;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2)&nbsp; &nbsp; poboru wody przed wodomierzem gł&oacute;wnym;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3) &nbsp;&nbsp; dokonywania na przyłączach działań innych, niż zamykanie lub otwieranie zaworu gł&oacute;wnego za wodomierzem w sytuacjach uzasadnionych i po uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">4) &nbsp;&nbsp; przemieszczania wodomierza, zakł&oacute;cania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">5) &nbsp;&nbsp; wykorzystywania sieci wodociągowej bądź instalacji wodociągowej do uziemienia urządzeń elektrycznych;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">6) &nbsp;&nbsp; posadawiania obiekt&oacute;w budowlanych lub przyrodniczych na trasie sieci<br /> i przyłączy wodociągowego lub kanalizacyjnego;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">7) &nbsp;&nbsp; czerpania wody z hydrant&oacute;w przeciwpożarowych na cele nie związane<br /> z gaszeniem pożaru.</span></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect;<em> </em>11</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Naruszenie postanowień &sect; 9 i 10 pociąga za sobą:</span></p> <p> <span style="font-size: small;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; możliwość wypowiedzenia umowy o dostarczanie wody (wypowiedzenie winno być poprzedzone pouczeniem Odbiorcy o nieprawidłowości jego postępowania i wynikających z tego konsekwencjach);</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; niezależnie od ust.1 obowiązek pokrycia przez Odbiorcę koszt&oacute;w związanych z pokryciem spowodowanych Przedsiębiorstwu strat&nbsp;<br /> i naprawą spowodowanych szk&oacute;d.</span></p> <p> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">Rozdział IV</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">Szczeg&oacute;łowe warunki i tryb zawierania um&oacute;w z Odbiorcami </span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect;<em> </em>12</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Zawarcie umowy następuje na pisemny wniosek osoby, kt&oacute;rej nieruchomość została podłączona do sieci. We wniosku wnioskodawca określa cele na jakie ma być dostarczana woda oraz jakiego rodzaju ścieki będą wprowadzane do kanalizacji.</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect;<em> </em>13</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">W celu zawarcia umowy Odbiorca usług zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający tożsamość lub status prawny, a także dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, do kt&oacute;rej ma być dostarczana woda i odprowadzane ścieki.</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect;<em> </em>14</span></strong></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wsp&oacute;lnej, z zastrzeżeniem ust.2.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Gdy spełnione są jednocześnie wszystkie warunki określone w art.6 ust.6 ustawy, Przedsiębiorstwo ma obowiązek zawrzeć na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego umowy z osobami korzystającymi z lokali, w tym budynku.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Na potwierdzenie wypełnienia zobowiązań art. 6a ustawy, właściciel lub zarządca do składanego wniosku obowiązany jest dołączyć pisemną zgodę&nbsp; wszystkich os&oacute;b korzystających z lokali na:</span></li> </ol> <p> <span style="font-size: small;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; stosowanie uzgodnionych z Przedsiębiorstwem zasadach rozliczeń,<br /> o kt&oacute;rych mowa w ust. 5;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; spos&oacute;b przerwania dostaw wody do lokalu bez zakł&oacute;ceń dostaw wody do pozostałych lokali;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; obowiązek regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonane przez Przedsiębiorstwo rozliczenie.</span></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">Jeżeli w myśl odrębnych przepis&oacute;w wsp&oacute;łwłaścicielami nieruchomości wsp&oacute;lnej są osoby tworzące tzw. małą wsp&oacute;lnotę mieszkaniową,<br /> z wnioskiem, o kt&oacute;rym mowa w ust. 2 i 3, występuje cała wsp&oacute;lnota i ona przedstawia jednogłośnie podjęte uchwały wyrażające zgodę na stosowanie ustaleń ust. 2 i 3. </span></li> <li> <span style="font-size: small;">Właściciel lub zarządca na podstawie umowy zawartej<br /> z Przedsiębiorstwem reguluje należności wynikające z r&oacute;żnicy wskazań między wodomierzem gł&oacute;wnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Montaż, naprawa i wymiana wodomierzy zainstalowanych w lokalach<br /> i przy punktach czerpalnych poza lokalami należy do obowiązk&oacute;w właściciela lub zarządcy nieruchomości wielolokalowej. </span></li> </ol> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect;<em> </em>15</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Podpisanie umowy w związku z przyłączeniem do sieci, następuje po podpisaniu protokołu odbioru przyłączy.</span></p> <p> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect;<em> </em>16</span></strong></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">Miejscem dostarczenia wody przez Przedsiębiorstwo (miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego) jest zaw&oacute;r gł&oacute;wny za wodomierzem lub inne miejsce określone w umowie.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Miejscem odbioru ściek&oacute;w jest wylot kanalizacyjny z pierwszej studzienki, licząc od strony budynku lub inne miejsce określone w umowie.</span></li> </ol> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect;<em> </em>17</span></strong></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">Umowy zawierane są na czas określony lub nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem określonego w nich terminu wypowiedzenia przez złożenie pisemnego oświadczenia na ostatni podany Przedsiębiorstwu adres Odbiorcy lub w przypadku wypowiedzenia przez Odbiorcę &ndash; adres siedziby Przedsiębiorstwa.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Rozwiązując umowę, Odbiorca zobowiązany jest złożyć wniosek<br /> o likwidację przyłącza i zdemontowanie wodomierza gł&oacute;wnego lub wskazać nowego właściciela lub zarządcę nieruchomości, przedstawiając stosowny dokument.</span></li> </ol> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect;<em> </em>18</span></strong></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">Po upływie terminu wypowiedzenia Przedsiębiorstwo zaniecha dostawy wody i odbioru ściek&oacute;w.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środk&oacute;w technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.</span></li> </ol> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect;<em> </em>19</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Integralną częścią umowy z dostawcą ściek&oacute;w przemysłowych są załączniki dotyczące dopuszczalnych warunk&oacute;w jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do sieci kanalizacyjnej oraz wysokości opłat dodatkowych i kar za przekroczenia w/w warunk&oacute;w.</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect;<em> </em>20</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">W przypadku uporczywego przekraczania warunk&oacute;w określonych w umowie oraz nie podejmowania przez dostawcę ściek&oacute;w działań na rzecz poprawy jakości ściek&oacute;w, Przedsiębiorstwu przysługuje prawo rozwiązania umowy<br /> z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect;<em> </em>21</span></strong></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">1. &nbsp;&nbsp; W przypadku zmiany Odbiorcy, następuje wygaśnięcie umowy<br /> z dotychczasowym Odbiorcą:</span></li> </ol> <p> <span style="font-size: small;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; z dniem zgłoszenia zmiany i złożenia wniosku o zawarcie umowy przez nowego Odbiorcę;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; z dniem złożenia wniosku o zdemontowanie wodomierza gł&oacute;wnego.</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2. Dokonanie zmiany Odbiorcy bez powiadamiania Przedsiębiorstwa skutkować będzie dalszym obciążaniem za usługi, Odbiorcy istniejącego<br /> w ewidencji Przedsiębiorstwa do czasu dopełnienia wymagań, o kt&oacute;rych mowa z ust.1.</span></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">Pob&oacute;r wody przez nowego Odbiorcę bez zgłoszenia zmiany Odbiorcy Przedsiębiorstwu w ciągu 7 dni od jej zajścia uznane zostaje jako nielegalny pob&oacute;r wody lub wprowadzenie ściek&oacute;w.</span></li> </ol> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect;<em> </em>22</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Korzystanie z urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych bez zawarcia umowy skutkuje odpowiedzialnością karną i cywilną.</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect;<em> </em>23</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">Taryfowe ceny i stawki opłat, jako określane, zgodnie z przepisami ustawy przez Przedsiębiorstwo i zatwierdzane uchwałą rady gminy, nie podlegają ustalaniu w oparciu o umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ściek&oacute;w.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody<br /> i odprowadzenie ściek&oacute;w.</span></li> </ol> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">Rozdział V</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">Spos&oacute;b rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect;<em> </em>24</span></strong></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ściek&oacute;w są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody<br /> i odprowadzanych ściek&oacute;w.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Taryfa jest zatwierdzana przez radę gminy zgodnie z procedurą określoną<br /> w ustawie.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Zatwierdzoną taryfę Przedsiębiorstwo ogłasza co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie w spos&oacute;b zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim, własnej oraz innych tablicach ogłoszeniowych udostępnionych do publicznego użytku. </span></li> </ol> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect;<em> </em>25</span></strong></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">Rozliczenie zużycia wody odbywa się w oparciu o odczyty wodomierza gł&oacute;wnego na przyłączu przed zaworem gł&oacute;wnym, dokonywanym w okresach rozliczeniowych określonych w umowie.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">W przypadku braku możliwości odczytu wodomierza, rozliczenie okresu rozliczeniowego następuje według średniego zużycia wody za okres ostatnich 6 miesięcy rozliczanych zgodnie ze wskazaniami wodomierza.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Rozliczenie według średniego zużycia wody może być dokonywane za okres nie dłuższy niż przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">W przypadku gdy wodomierz sprawnie działający był zainstalowany kr&oacute;cej niż 6 miesięcy, do rozliczenia przyjmuje się średnie zaopatrzenie w wodę ustalone na podstawie norm zużycia wody określonych w rozporządzeniu przez odpowiedniego ministra.</span></li> </ol> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 26</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">W przypadku zawarcia um&oacute;w z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy. R&oacute;żnica pomiędzy odczytem na wodomierzu gł&oacute;wnym a sumą odczyt&oacute;w wodomierzy w lokalach rozliczana jest przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego.</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 27</span></strong></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">Gdy nie ma możliwości zamontowania wodomierza, ilość zużytej wody rozliczana będzie na podstawie ryczałtu określonego w odpowiednich przepisach.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Wszystkie informacje potrzebne do ustalenia ryczałtu zużycia wody przedstawia w oświadczeniu Odbiorca.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">W przypadku stwierdzenia nieprawdziwych danych w oświadczeniu Odbiorcy i naliczeniu niższego ryczałtu, Przedsiębiorstwo naliczy karę<br /> w wysokości odpowiedniej do poniesionych strat.&nbsp; </span></li> <li> <span style="font-size: small;">Gdy osoby przebywają poza miejscem dostawy wody (wyższa uczelnia, internat, jednostka wojskowa, itp.), ryczałt zostanie wstrzymany. Wstrzymanie ryczałtu następuje po okazaniu dodatkowego dokumentu (zaświadczenie z uczelni, szkoły średniej, jednostki wojskowej,, itp.) stwierdzającego przebywanie osoby poza miejscem dostawy wody.</span></li> </ol> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 28</span></strong></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">Ilość odprowadzanych ściek&oacute;w ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. </span></li> <li> <span style="font-size: small;">W razie braku urządzeń pomiarowych, o kt&oacute;rych mowa w ust.1 ilość odprowadzanych ściek&oacute;w ustala się jako r&oacute;wną ilości wody dostarczonej lub określonej w umowie.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Odbiorca usług dostarczający ścieki ma prawo do rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Jeżeli ilość odprowadzanych ściek&oacute;w ustalana jest na podstawie wodomierza gł&oacute;wnego w&oacute;wczas w rozliczeniach ilości odprowadzanych ściek&oacute;w ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Przedsiębiorstwo przed zawarciem umowy na rozliczenie wody bezpowrotnie zużytej każdorazowo indywidualnie ustala czy faktycznie woda zużywana będzie bezpowrotnie.</span></li> </ol> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 29</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Odbiorca usług&nbsp; montuje na sw&oacute;j koszt urządzenie pomiarowe lub wodomierz<br /> w przypadku gdy wprowadza ścieki do kanalizacji bez korzystania z usługi Przedsiębiorstwa w zakresie dostawy wody.</span></p> <p align="center"> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect;<em> </em>30</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Na podstawie cen i stawek opłat określonych w taryfie Przedsiębiorstwo<br /> w umowie z gminą Drawsko Pomorskie określa spos&oacute;b rozliczeń za wodę:</span></p> <p> <span style="font-size: small;">1) pobraną z publicznych studni i zdroj&oacute;w ulicznych;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2) do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3) zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych teren&oacute;w zielonych.</span></p> <p align="center"> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 31</span></strong></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">Odbiorca dokonuje zapłaty za usługi zgodnie z wystawioną fakturą<br /> w terminie 14 dni od jej otrzymania.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Zwłoka w terminowym uregulowaniu należności spowoduje naliczanie odsetek ustawowych. </span></li> <li> <span style="font-size: small;">Wniesienie przez Odbiorcę usług reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.</span></li> </ol> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">Rozdział VI</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">Warunki przyłączenia do sieci oraz spos&oacute;b dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza</span></strong></p> <p align="center"> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 32</span></strong></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci może w siedzibie Przedsiębiorstwa uzyskać informację o dostępności tych usług.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane w terminie 30 dni od otrzymania wniosku,&nbsp; określić warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej<br /> i kanalizacyjnej wskazując:</span></li> </ol> <p> <span style="font-size: small;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; miejsce i spos&oacute;b przyłączenia nieruchomości do sieci;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; rodzaj materiału do wykonania przyłączy;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; możliwość zapewnienia dostaw wody zgodnie z maksymalnym godzinowym zapotrzebowaniem na wodę określonym przez ubiegającego się o przyłączenie do sieci;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; możliwość zapewnienia odbioru ściek&oacute;w w ilości i jakości określonych przez ubiegającego się o przyłączenie do sieci.</span></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">Do wniosku o warunki techniczne przyłączenia do sieci, o kt&oacute;rym mowa<br /> w ust. 2 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:</span></li> </ol> <p> <span style="font-size: small;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, kt&oacute;rej dotyczy wniosek,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; kopię mapy geodezyjnej sytuacyjnej określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiekt&oacute;w i urządzeń uzbrojenia terenu.</span></p> <p align="center"> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 33</span></strong></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">Wniosek o przyłączenie do sieci ubiegający się składa w siedzibie przedsiębiorstwa.</span></li> </ol> <p> <span style="font-size: small;">2.&nbsp; Wniosek o przyłączenie do sieci powinien zawierać:</span></p> <p> <span style="font-size: small;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; wskazanie wykonawcy rob&oacute;t,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; określenie terminu wykonania rob&oacute;t,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; określenie terminu wykonania włączenia do sieci.</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3.&nbsp; Do wniosku należy dołączyć:</span></p> <p> <span style="font-size: small;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; kserokopię zgłoszenia do właściwych organ&oacute;w budowlanych wykonania rob&oacute;t,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; dokumentację techniczną&nbsp; projektowanego przyłącza uzgodnioną<br /> z Przedsiębiorstwem,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; kserokopię uprawnień budowlanych wykonawcy,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">5)&nbsp;&nbsp;&nbsp; wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ściek&oacute;w.</span></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 34</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Umowa o przyłączenie do sieci określa w szczeg&oacute;lności:</span></p> <p> <span style="font-size: small;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; strony umowy,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zakres prac projektowych i rob&oacute;t budowlano &ndash; montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem pr&oacute;b i odbior&oacute;w końcowych, wykonywanych przez strony,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; spos&oacute;b koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymania wymagań określonych w warunkach przyłączenia,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; terminy rozpoczęcia i zakończenia rob&oacute;t,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ściek&oacute;w,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunk&oacute;w umowy<br /> o przyłączenie,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; spos&oacute;b przekazania wykonanych przyłączy do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa.</span></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 35</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Stronami w umowie o przyłączenie są właściciel nieruchomości<br /> i Przedsiębiorstwo.</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 36</span></strong></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">Przed włączeniem do sieci Inwestor&nbsp; zgłasza do odbioru częściowego wybudowane przyłącza.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Przyłączenie do sieci następuje na zasadach określonych w umowie przyłączeniowej, po spełnieniu warunk&oacute;w określonych w warunkach technicznych przyłączenia określonych przez Przedsiębiorstwo.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego potwierdzającego sprawność techniczną wybudowanego przyłącza po dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dostarczonej przez Inwestora. Na okoliczność tą spisywany jest protok&oacute;ł odbioru przyłącza, kt&oacute;ry podpisują strony uczestniczące w odbiorze.</span></li> </ol> <p> <span style="font-size: small;">4.&nbsp; Przedsiębiorstwo uruchamia przyłącze i rozpoczyna dostawę wody lub odprowadzania ściek&oacute;w bez zbędnej zwłoki, lecz nie p&oacute;źniej niż 7 dni od daty pozytywnego odbioru i zamontowania wodomierza gł&oacute;wnego.</span></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 37</span></strong></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniami pomiarowymi włącznie.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Jeżeli na przyłączu wodociągowym wystąpi nieszczelność powodująca wyciek wody,&nbsp; właściciel przyłącza z chwilą uzyskania informacji o awarii jest zobowiązany do niezwłocznego naprawienia przyłącza.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">W przypadku gdy przyłącze stanowi własność Odbiorcy, nie usunięcie awarii<br /> w terminie do trzech dni daje prawo Przedsiębiorstwu do wstrzymania dostaw wody do czasu jej usunięcia. </span></li> <li> <span style="font-size: small;">W przypadku gdy przyłącze stanowi własność Przedsiębiorstwa, Odbiorca usług może wystąpić o odszkodowanie za spowodowane awarią szkody.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Wodomierze poza wodomierzem gł&oacute;wnym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie i legalizacja obciąża właściciela lub zarządcę nieruchomości.</span></li> </ol> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 38</span></strong></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">Realizację budowy:</span></li> </ol> <p> <span style="font-size: small;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; przyłącza wraz z włączeniem do sieci wodociągowej,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; przyłącza wraz z włączeniem do sieci kanalizacyjnej,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego na lokalizację wodomierza gł&oacute;wnego i urządzenia pomiarowego,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.</span></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">W przypadku pierwszego montażu wodomierza gł&oacute;wnego na istniejącym przyłączu oraz konieczności budowania studni wodomierzowej obowiązkiem:</span></li> </ol> <p> <span style="font-size: small;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odbiorcy usług jest budowa studni wodomierzowej,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przedsiębiorstwa jest montaż wodomierza gł&oacute;wnego.</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gł&oacute;wnego pokrywa Przedsiębiorstwo a urządzenia pomiarowego Odbiorca usług.</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 39</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te uwarunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami dostawczymi istniejącej sieci wodociągowej<br /> i zdolnościami przepustowymi istniejącej sieci kanalizacyjnej.</span></p> <p align="center"> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 40</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">O ile wykonanie nowego przyłącza wymaga modernizacji bądź rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej lub istniejącej sieci kanalizacyjnej, w&oacute;wczas finansowanie tego zadania odbywa się zgodnie z jedną z niżej wymienionych zasad:</span></p> <p> <span style="font-size: small;">1) ze środk&oacute;w budżetowych Gminy jeżeli zadanie znajduje się w planie inwestycji gminnych,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2) ze środk&oacute;w Przedsiębiorstwa, jeżeli zadanie znajduje się w planie modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo &ndash; kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3) ze środk&oacute;w ubiegającego się o przyłączenie do sieci jeżeli zadanie nie jest ujęte w planach inwestycyjnych Gminy i w planie modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo &ndash; kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa.</span></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <span style="font-size: small;">&nbsp;<strong>&sect; 41</strong></span></p> <p> <span style="font-size: small;">W przypadku, gdy nieruchomość usytuowana jest w miejscu, dla kt&oacute;rego plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa nie przewidują wyposażenia w urządzenia wodociągowo &ndash; kanalizacyjne lub przewidują wyposażenie te w p&oacute;źniejszym terminie, potencjalny Odbiorca może je wybudować na własny koszt, po wcześniejszym zawarciu umowy z Przedsiębiorstwem, określającej warunki techniczne oraz zasady przeniesienia własności wybudowanych urządzeń na Przedsiębiorstwo.</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 42</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">1. Dostawa wody na okres budowy może odbywać się tylko poprzez przyłącze. Zabrania się pobierania wody do cel&oacute;w budowlanych z hydrant&oacute;w p.poż.</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2. Do rozliczenia dostaw wody na cele budowlane służy wodomierz zamontowany na przyłączu na okres budowy.</span></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">Rozdział VII</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">Techniczne warunki możliwości dostępu do usług wodociągowo &ndash; kanalizacyjnych</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 43</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Potencjalny odbiorca usług wodociągowo &ndash; kanalizacyjnych może uzyskać informacje dotyczące dostępności usług:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">W Urzędzie Miasta i Gminy, kt&oacute;ry udostępnia wgląd do:</span></li> </ol> <p> <span style="font-size: small;">a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">b)&nbsp;&nbsp;&nbsp; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Regulaminu,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">d)&nbsp;&nbsp;&nbsp; warunk&oacute;w zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę<br /> i zbiorowego odprowadzenia ściek&oacute;w.</span></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">W Przedsiębiorstwie udostępniającym wgląd do:</span></li> </ol> <p> <span style="font-size: small;">a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">b) Regulaminu.</span></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">Rozdział VIII</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">Spos&oacute;b postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług<br /> i odpowiednich parametr&oacute;w dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ściek&oacute;w</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 44</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorc&oacute;w w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług.</span></p> <p> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 45</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">O przerwach w dostawie wody wynikających z awarii urządzeń lub sieci Przedsiębiorstwo powiadamia Inspektora Sanitarnego oraz Odbiorc&oacute;w usług na terenie objętym awarią, w spos&oacute;b zwyczajowo przyjęty, podając przewidywany czas usuwania awarii.</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 46</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Przedsiębiorstwo ma obowiązek powiadomić Odbiorcę o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody spowodowanej wykonaniem planowanych prac konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych &ndash; ustnie, pisemnie lub<br /> w inny zwyczajowo przyjęty spos&oacute;b:</span></p> <p> <span style="font-size: small;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; przy chwilowym wyłączeniu dostawy wody związanej np. z wymianą wodomierza &ndash; przed przystąpieniem do wymiany,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; gdy planowana przerwa w dostawie wody nie będzie przekraczała<br /> 12 godzin &ndash; na dwa dni przed jej planowanym terminem,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; gdy planowana przerwa w dostawie wody przekroczy 12 godzin &ndash; na siedem dni przed jej planowanym terminem, zapewniając zastępczy punkt poboru wody.</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 47</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Wstrzymanie lub ograniczenie dostawy wody może nastąpić r&oacute;wnież<br /> w przypadku:</span></p> <p> <span style="font-size: small;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; braku wody na ujęciu,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; zanieczyszczenia wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; potrzeb zwiększenia dopływu wody do hydrant&oacute;w pożarowych,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; przerwy w zasilaniu energetycznym,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">5)&nbsp;&nbsp;&nbsp; innych przyczyn zależnych od Odbiorcy.</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 48</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia w przypadku:</span></p> <p> <span style="font-size: small;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; wystąpienia planowanej przerwy w dostawie wody trwającej dłużej niż 12 godzin,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; odcięcia dostawy wody z przyczyny, o kt&oacute;rej mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; niewłaściwej jakości wody, zagrażającej zdrowiu &ndash; na polecenie właściwego inspektora sanitarnego.</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 49</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">W czasie trwania klęski, szczeg&oacute;lnie gdy doszło do zanieczyszczenia wody, Przedsiębiorstwo ma prawo wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wody<br /> w granicach realnej możliwości jej dystrybucji, po zawiadomieniu Odbiorc&oacute;w usług o tych ograniczeniach. Nie zwalnia to jednak Przedsiębiorstwa<br /> z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych sposob&oacute;w dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorc&oacute;w.</span></p> <p> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 50</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego Odbiorcy, Przedsiębiorstwo informuje o takim zamiarze :</span></p> <p> <span style="font-size: small;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odbiorcę,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Burmistrza Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; właściwego inspektora sanitarnego.</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 51</span></strong></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">W przypadku wprowadzania do kanalizacji ściek&oacute;w nie odpowiadających parametrom określonym w umowie oraz postępowania przez Odbiorcę wbrew art.9 ust. 1 i 2 pkt. 1,2 i 5 ustawy, Przedsiębiorstwo poinformuje Odbiorcę o zagrożeniu zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego określając termin usunięcia zaniedbań. Termin ten nie może być kr&oacute;tszy niż tydzień<br /> i nie dłuższy niż miesiąc.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Jeżeli Odbiorca nie dotrzyma wyznaczonego terminu Przedsiębiorstwo zamknie przyłącze kanalizacyjne do czasu udokumentowania usunięcia przyczyny zamknięcia.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">W przypadku wprowadzania do kanalizacji ściek&oacute;w przez Odbiorcę wbrew art.9 ust. 2 pkt. 3,4 i 6 ustawy, Przedsiębiorstwo zamknie natychmiast przyłącze kanalizacyjne. Koszty badania ściek&oacute;w, zamknięcia i ponownego otwarcia przyłącza oraz usunięcia skutk&oacute;w powstałych na sieci obciążają Odbiorcę.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Przedsiębiorstwo obciąży Odbiorcę kosztami usuwania zator&oacute;w kanalizacji spowodowanych wprowadzaniem do niej odpad&oacute;w powodujących ich powstawanie.</span></li> </ol> <p> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">Rozdział IX</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">Standardy obsługi odbiorc&oacute;w usług, a w szczeg&oacute;lności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczeg&oacute;lności zakł&oacute;ceń<br /> w dostawie wody i odprowadzeniu ściek&oacute;w</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 52</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia na żądanie Odbiorcy informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości i jakości usług nie p&oacute;źniej niż w ciągu:</span></p> <p> <span style="font-size: small;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12 godzin &ndash; na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakł&oacute;ceń w świadczeniu usług,</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 dni &ndash; na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakł&oacute;ceń, o kt&oacute;rych mowa w pkt.1.</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 53</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących:</span></p> <p> <span style="font-size: small;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ilości rozliczanej wody i ściek&oacute;w.</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; wysokości naliczanych należności za dostawę wody i odprowadzenie ściek&oacute;w.</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; jakości dostarczanej wody przez Przedsiębiorstwo.</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2. Reklamacje zgłasza zarządca nieruchomości lub inna osoba występująca<br /> w umowie&nbsp;&nbsp; jako reprezentant Odbiorcy.</span></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 54</span></strong></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">Odbiorca usług jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sp&oacute;łkę o złej jakości wody.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest złożenie pisemnego wniosku zgłoszenia reklamacji w siedzibie Przedsiębiorstwa. </span></li> <li> <span style="font-size: small;">Zgłoszenia reklamacji można dokonać telefonicznie, co powinno zostać następnie potwierdzone pismem.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">We wniosku zgłoszenia reklamacji odnotowany jest dokładny adres (punkt dostawy wody lub odbioru ściek&oacute;w), a także data i godzina zgłoszenia reklamacji, od kt&oacute;rej liczy się czas trwania reklamacji, oraz podpis zgłaszającego i przyjmującego reklamację.</span></li> </ol> <p> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 55</span></strong></p> <p> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">W przypadku wpłynięcia do siedziby Przedsiębiorstwa zgłoszenia reklamacji, Przedsiębiorstwo ma obowiązek podjąć jak najszybciej działania mające na celu wyjaśnienie zasadności reklamacji.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Gdy reklamacja dotyczy jakości wody, Przedsiębiorstwo na wniosek Odbiorcy, zleci badanie wody w laboratorium.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Wynik z badania wody jest podstawą do wyjaśnienia zasadności reklamacji.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">W przypadku dobrej jakości wody - wynikającej z analizy laboratoryjnej - odbiorca usług pokryje koszty badań wody po otrzymaniu faktury.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">Gdy jakość wody nie odpowiada obowiązującym normom Przedsiębiorstwo udzieli bonifikaty za faktycznie zużytą wodę w okresie nieprzydatności jej do cel&oacute;w określonych w umowie. Wysokość bonifikaty określa umowa.</span></li> </ol> <p> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 56</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia Odbiorcy o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczeg&oacute;łowego postępowania wyjaśniającego.</span></p> <p align="center"> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">Rozdział X</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 57</span></strong></p> <ol> <li> <span style="font-size: small;">Woda do cel&oacute;w przeciwpożarowych jest dostępna przede wszystkim<br /> z naturalnych źr&oacute;deł występowania wody takich jak rzeki, jeziora, stawy.</span></li> <li> <span style="font-size: small;">W przypadku braku naturalnych źr&oacute;deł zaopatrzenie w wodę do cel&oacute;w przeciwpożarowych, pob&oacute;r wody do tych cel&oacute;w odbywa się z hydrant&oacute;w zainstalowanych na sieci wodociągowej, na podstawie umowy<br /> o zaopatrzeniu przeciwpożarowym.</span></li> </ol> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 58</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą Drawsko Pomorskie a Przedsiębiorstwem.</span></p> <p> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 59</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Pob&oacute;r wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywany jest w miejscach uzgodnionych w umowie<br /> z Przedsiębiorstwem.</span></p> <p align="center"> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 60</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Uprawnieni przez gminę Drawsko Pomorskie do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa, zobowiązani są do powiadamiania Przedsiębiorstwa o poborze wody do cel&oacute;w przeciwpożarowych w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego wraz z określeniem daty i miejsc (punkt&oacute;w) poboru.</span></p> <p> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 61</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Przedsiębiorstwo obciąża Gminę za wodę pobraną do cel&oacute;w przeciwpożarowych stosując ceny i opłaty ustalone w taryfie.</span></p> <p> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">Rozdział XI</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">Przepisy końcowe</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 62</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">W sprawach nie objętych Regulaminem obowiązują zapisy ustawy wraz<br /> z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.</span></p> <p> <strong><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center"> <strong><span style="font-size: small;">&sect; 63</span></strong></p> <p> <span style="font-size: small;">Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępnienia&nbsp; Regulaminu na żądanie Odbiorcy.</span></p> <p> <span class="article_separator">&nbsp;</span></p> <div id="whitebox_b"> <div id="whitebox_bl"> &nbsp;</div> </div> ' na '<p> Regulamin</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków został przyjęty uchwałą
nr XLIII/368/2005 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2005 roku. Został on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
nr 27 z dnia 24 lutego 2006 roku, poz. 461.

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwany dalej „Regulaminem”, określa prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, zwanych dalej „Przedsiębiorstwem” oraz Odbiorców usług
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na obszarze  gminy Drawsko Pomorskie.

 

§ 2

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzenie ścieków zawartej między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą, zwanej dalej „umową”.

 

§ 3

Przedsiębiorstwo gwarantuje wykonanie usług, o których mowa w Regulaminie, w oparciu o majątek własny jak i majątek użyczony bądź dzierżawiony będący własnością Gminy Drawsko Pomorskie.

 

§ 4

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) instalacji wodociągowej - oznacza techniczny system zapewniający zaopatrzenie w wodę budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

2) instalacji kanalizacyjnej - oznacza techniczny system zapewniający odprowadzenie ścieków z budynku określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z wyłączeniem wód opadowych;

3)  ustawa – oznacza to ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087);

4)  wodzie bezpowrotnie zużytej - oznacza wodę dostarczona Odbiorcy usług  zużytą i nie odprowadzoną do systemu kanalizacyjnego (np. podlewanie ogrodów).

 

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków

 

§ 5

Przedsiębiorstwo ma obowiązek utrzymać minimalny poziom usług,
a w szczególności zapewnić:

1)      zdolności dostawcze sieci wodociągowych zapewniające dostawę wody
w ilości określonej w umowie oraz zapewnienie minimalnego ciśnienia, nie mniejszego niż 0,2 MPa na poziomie terenu w miejscu połączenia przyłącza z siecią wodociągową,

2)      przepustowość sieci kanalizacyjnej zapewniającą odprowadzenie określonej w umowie ilości ścieków,

3)      jakość dostarczanej wody spełniającą określone w odpowiednich przepisach wymagania dotyczące jakości, stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

4)      ciągłość i niezawodność dostaw wody i odprowadzania ścieków,

5)      jakość odprowadzanych do odbiornika ścieków spełniającą wymagania pozwolenia wodnoprawnego.

 

Rozdział III

Obowiązki i prawa Przedsiębiorstwa oraz Odbiorcy warunkujące utrzymanie minimalnego poziomu usług

 

§ 6

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek:

1)           zawarcia umowy z osobą, której  nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy;

2)           zapewnić prawidłową eksploatację sieci wodociągowej wraz
z przyłączem do zaworu głównego za wodomierzem (jeśli umowa nie stanowi inaczej) oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt
z wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy wody;

3)           zapewnić sprawność techniczną studni publicznych będących
w eksploatacji Przedsiębiorstwa;

4)           zamontować wodomierz główny na przyłączu przed zaworem głównym na koszt Przedsiębiorstwa, a także sporządzić protokół montażu wodomierza;

5)           zapewnić prawidłowe utrzymanie wodomierza głównego, jego naprawę oraz wymianę na koszt Przedsiębiorstwa z wyjątkiem przypadków, gdy konieczność naprawy lub wymiany wynika z winy Odbiorcy usług;

6)           dokonywać kontroli funkcjonowania wodomierzy głównych i ich legalizacji:

a)     z własnej inicjatywy, bez pobierania dodatkowych opłat od Odbiorcy usług,

b)    na żądanie Odbiorcy usług, jednakże w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wodomierza (w laboratorium wodomierzowym) – na koszt Odbiorcy;

7)       wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uzgodnić w ciągu 14 dni przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną;

8)       doprowadzić do stanu pierwotnego, własnym staraniem i kosztem, teren lub budynek Odbiorcy usług po zakończeniu prac związanych
z remontem swoich urządzeń i sieci;

9)       przyjąć do sytemu kanalizacyjnego ścieki bytowo-gospodarcze oraz przemysłowe od odbiorców usług na podstawie zawartej z nimi umowy ustalonej wg zasad określonych niniejszym Regulaminem,
a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków z wyjątkiem  uzasadnionych przypadków określonych Regulaminie;

10)    zapewnić prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnej wraz z częścią przyłącza do pierwszej studzienki na przykanaliku licząc od strony budynku (lub zgodnie z granicą podziału obowiązków eksploatacyjnych wynikających z zawartej umowy) oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt, z wyjątkiem usuwania zatorów i uszkodzeń spowodowanych przez odbiorcę usług;

11)    kontrolować odprowadzane ścieki pod względem ich zgodności
z obowiązującymi normami oraz sygnalizować właściwym władzom
o wszelkich zagrożeniach spowodowanych przez Odbiorcę na skutek przekroczenia tych norm (jakość dostarczonych ścieków określa się na pierwszej studzience na przyłączu, licząc od strony budynku);

12)    w przypadku odcięcia dostawy wody z powodu zaległości Odbiorcy
w opłatach, udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania
o możliwościach korzystania z tego punktu.

 

§ 7

1. Przedsiębiorstwo ma prawo:

1)           obciążyć dostawcę ścieków kosztami wykonanych przez siebie kontroli
i analiz jeżeli zostanie stwierdzone nieprawidłowe eksploatowanie instalacji kanalizacyjnej lub urządzeń podczyszczających, a także gdy ścieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej przekraczają dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń;

2)           w razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń, zamieszczonych w załączniku do umowy, naliczać opłatę dodatkową z tytułu poniesionych kosztów związanych
z doczyszczaniem ścieków;

3)           wstrzymać odbiór ścieków, gdy Odbiorca usług wprowadza je:

a)     bez zawartej umowy,

b)    niezgodnie z umową,

c)     w sposób zagrażający urządzeniom kanalizacyjnym,

d)    gdy ich jakość nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa;

4) kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i uzgodnioną dokumentacją;

5)   wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających, iż nowy obiekt został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego;

6)           wstrzymać dostawę wody w przypadku:

a)     pobierania wody bez zawarcia umowy, niezgodnie z umową, lub
z pominięciem wodomierza,

b)    poboru wody w sposób zagrażający urządzeniom dostawcy,

c)     gdy Odbiorca nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia
w sprawie uregulowania zaległej opłaty;

7)           wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu:

a)     zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

b)    przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów,

c)     przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo,

d)    sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

e)     odcięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

2. Jeżeli istnieje zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne warunki, Przedsiębiorstwo ma prawo nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających, ewentualnie określić odrębne warunki odbioru ścieków, jak również może dokonać natychmiastowego zamknięcia przyłącza (wstrzymać odbiór ścieków) i naliczyć opłaty dodatkowe za przekroczenie ładunku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

§ 8

Odbiorca ma prawo:                                                                      

1) domagać się dostawy wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości;

2) zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości naliczonych należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki;

3) żądać od Przedsiębiorstwa w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza;

4) żądać wydania decyzji o przyznanie odszkodowania za szkody powstałe
w związku z niewłaściwym wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków;

5) żądać upustów w przypadku dostawy wody o obniżonej jakości przy czym wielkość ich określa umowa;

6) uzyskać wskazanie zastępczych źródeł zaopatrzenia w wodę w przypadku przerwy w dostawie zgodnie z zapisami w Regulaminie.

 

§ 9

Odbiorca ma obowiązek w szczególności:

1)       utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody;

2)       realizacji warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, wymagań co do ich jakości oraz określonych w umowie ograniczeń dotyczących ilości ścieków;

3)       natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków;

4)       nie zmieniania, bez uzgodnienia z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej;

5)       udostępnienia pomieszczeń lub wybudowania studni wodomierzowych,
w których zainstalowane będą wodomierze lub urządzenia pomiarowe;

6)       utrzymanie pomieszczeń lub studni wodomierzowej w stanie uniemożliwiającym uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające prawidłowe działanie wodomierza lub urządzenia pomiarowego oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych, jak również zabezpieczenie wodomierza przed uszkodzeniem i kradzieżą;

7)       w przypadku gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne stanowi własność Odbiorcy, utrzymanie go w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz usuwania;

8)       udostępnienia terenu nieruchomości lub obiektu budowlanego osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo w celu dokonania czynności określonych w art. 7 ustawy;

9)       zachowania w stanie nie naruszonym plomb nałożonych przez organ administracji miar oraz dostawcę wody na wodomierzach i innych urządzeniach zamontowanych u Odbiorcy;

10)  niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zauważonych objawach wadliwego funkcjonowania wodomierza lub o jego uszkodzeniu;

11)  wykonywania na swój koszt wszelkich napraw instalacji kanalizacyjnej do pierwszej studzienki  rewizyjnej licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości oraz w przypadku odprowadzania ścieków poprzez  urządzenia podczyszczające – Odbiorca również zapewni naprawę tych urządzeń;

12)  użytkowania instalacji kanalizacyjnej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej, a w szczególności przestrzegania zakazów zawartych w art.9 ust. 1 i 2 ustawy;

13)  powiadamiania Przedsiębiorstwa o posiadanych własnych ujęciach wody
w celu umożliwienia prawidłowego obliczania należności za odbiór ścieków;

14)  wykonania uszczelnień oraz zamontowanie na swój koszt niezbędnych urządzeń zabezpieczających przed cofnięciem się ścieków z sieci kanalizacyjnej;

15)  z chwilą podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, likwidacji na swój koszt instalacji, za pomocą której odprowadzał ścieki do zbiornika na ścieki, łącznie z likwidacją zbiornika;

16)  prawidłowej eksploatacji osadników przepływowych znajdujących się przed granicą podziału obowiązków (zgodnie z zawartą umową), licząc od strony budynku - m.in. usuwanie zatorów, kożucha ściekowego itp.;

17)  instalowania, napraw i legalizacji wodomierzy lokalowych oraz wodomierzy zamontowanych przy punktach czerpalnych poza lokalami;

18)  w przypadku zawierania umów z osobami zamieszkałymi w lokalach
w budynku wielolokalowym, osoba korzystająca z lokalu obowiązana jest udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany oraz zamknięcia dopływu wody w przypadku określonym w art. 8 ust. 1 ustawy;

19)  terminowego regulowania opłat wyliczonych w fakturach i innych należności wynikających z umowy.

      

§ 10

Odbiorcy zabrania się w szczególności:

1)    odsprzedawania wody, chyba że zawarta umowa z Przedsiębiorstwem stanowi inaczej;

2)    poboru wody przed wodomierzem głównym;

3)    dokonywania na przyłączach działań innych, niż zamykanie lub otwieranie zaworu głównego za wodomierzem w sytuacjach uzasadnionych i po uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem;

4)    przemieszczania wodomierza, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon;

5)    wykorzystywania sieci wodociągowej bądź instalacji wodociągowej do uziemienia urządzeń elektrycznych;

6)    posadawiania obiektów budowlanych lub przyrodniczych na trasie sieci
i przyłączy wodociągowego lub kanalizacyjnego;

7)    czerpania wody z hydrantów przeciwpożarowych na cele nie związane
z gaszeniem pożaru.

 

§ 11

Naruszenie postanowień § 9 i 10 pociąga za sobą:

1)           możliwość wypowiedzenia umowy o dostarczanie wody (wypowiedzenie winno być poprzedzone pouczeniem Odbiorcy o nieprawidłowości jego postępowania i wynikających z tego konsekwencjach);

2)           niezależnie od ust.1 obowiązek pokrycia przez Odbiorcę kosztów związanych z pokryciem spowodowanych Przedsiębiorstwu strat 
i naprawą spowodowanych szkód.

 

Rozdział IV

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami

 

§ 12

Zawarcie umowy następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została podłączona do sieci. We wniosku wnioskodawca określa cele na jakie ma być dostarczana woda oraz jakiego rodzaju ścieki będą wprowadzane do kanalizacji.

 

§ 13

W celu zawarcia umowy Odbiorca usług zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający tożsamość lub status prawny, a także dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, do której ma być dostarczana woda i odprowadzane ścieki.

 

§ 14

 1. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej, z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Gdy spełnione są jednocześnie wszystkie warunki określone w art.6 ust.6 ustawy, Przedsiębiorstwo ma obowiązek zawrzeć na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego umowy z osobami korzystającymi z lokali, w tym budynku.
 3. Na potwierdzenie wypełnienia zobowiązań art. 6a ustawy, właściciel lub zarządca do składanego wniosku obowiązany jest dołączyć pisemną zgodę  wszystkich osób korzystających z lokali na:

1)    stosowanie uzgodnionych z Przedsiębiorstwem zasadach rozliczeń,
o których mowa w ust. 5;

2)    sposób przerwania dostaw wody do lokalu bez zakłóceń dostaw wody do pozostałych lokali;

3)    obowiązek regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonane przez Przedsiębiorstwo rozliczenie.

 1. Jeżeli w myśl odrębnych przepisów współwłaścicielami nieruchomości wspólnej są osoby tworzące tzw. małą wspólnotę mieszkaniową,
  z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 i 3, występuje cała wspólnota i ona przedstawia jednogłośnie podjęte uchwały wyrażające zgodę na stosowanie ustaleń ust. 2 i 3.
 2. Właściciel lub zarządca na podstawie umowy zawartej
  z Przedsiębiorstwem reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody.
 3. Montaż, naprawa i wymiana wodomierzy zainstalowanych w lokalach
  i przy punktach czerpalnych poza lokalami należy do obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości wielolokalowej.

 

§ 15

Podpisanie umowy w związku z przyłączeniem do sieci, następuje po podpisaniu protokołu odbioru przyłączy.

 

§ 16

 1. Miejscem dostarczenia wody przez Przedsiębiorstwo (miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego) jest zawór główny za wodomierzem lub inne miejsce określone w umowie.
 2. Miejscem odbioru ścieków jest wylot kanalizacyjny z pierwszej studzienki, licząc od strony budynku lub inne miejsce określone w umowie.

 

§ 17

 1. Umowy zawierane są na czas określony lub nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem określonego w nich terminu wypowiedzenia przez złożenie pisemnego oświadczenia na ostatni podany Przedsiębiorstwu adres Odbiorcy lub w przypadku wypowiedzenia przez Odbiorcę – adres siedziby Przedsiębiorstwa.
 2. Rozwiązując umowę, Odbiorca zobowiązany jest złożyć wniosek
  o likwidację przyłącza i zdemontowanie wodomierza głównego lub wskazać nowego właściciela lub zarządcę nieruchomości, przedstawiając stosowny dokument.

 

§ 18

 1. Po upływie terminu wypowiedzenia Przedsiębiorstwo zaniecha dostawy wody i odbioru ścieków.
 2. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

 

§ 19

Integralną częścią umowy z dostawcą ścieków przemysłowych są załączniki dotyczące dopuszczalnych warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do sieci kanalizacyjnej oraz wysokości opłat dodatkowych i kar za przekroczenia w/w warunków.

 

§ 20

W przypadku uporczywego przekraczania warunków określonych w umowie oraz nie podejmowania przez dostawcę ścieków działań na rzecz poprawy jakości ścieków, Przedsiębiorstwu przysługuje prawo rozwiązania umowy
z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

 

§ 21

 1. 1.    W przypadku zmiany Odbiorcy, następuje wygaśnięcie umowy
  z dotychczasowym Odbiorcą:

1)    z dniem zgłoszenia zmiany i złożenia wniosku o zawarcie umowy przez nowego Odbiorcę;

2)    z dniem złożenia wniosku o zdemontowanie wodomierza głównego.

2. Dokonanie zmiany Odbiorcy bez powiadamiania Przedsiębiorstwa skutkować będzie dalszym obciążaniem za usługi, Odbiorcy istniejącego
w ewidencji Przedsiębiorstwa do czasu dopełnienia wymagań, o których mowa z ust.1.

 1. Pobór wody przez nowego Odbiorcę bez zgłoszenia zmiany Odbiorcy Przedsiębiorstwu w ciągu 7 dni od jej zajścia uznane zostaje jako nielegalny pobór wody lub wprowadzenie ścieków.

 

§ 22

Korzystanie z urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych bez zawarcia umowy skutkuje odpowiedzialnością karną i cywilną.

 

§ 23

 

 1. Taryfowe ceny i stawki opłat, jako określane, zgodnie z przepisami ustawy przez Przedsiębiorstwo i zatwierdzane uchwałą rady gminy, nie podlegają ustalaniu w oparciu o umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
 2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody
  i odprowadzenie ścieków.

 

 

Rozdział V

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

 

§ 24

 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody
  i odprowadzanych ścieków.
 2. Taryfa jest zatwierdzana przez radę gminy zgodnie z procedurą określoną
  w ustawie.
 3. Zatwierdzoną taryfę Przedsiębiorstwo ogłasza co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim, własnej oraz innych tablicach ogłoszeniowych udostępnionych do publicznego użytku.

 

§ 25

 1. Rozliczenie zużycia wody odbywa się w oparciu o odczyty wodomierza głównego na przyłączu przed zaworem głównym, dokonywanym w okresach rozliczeniowych określonych w umowie.
 2. W przypadku braku możliwości odczytu wodomierza, rozliczenie okresu rozliczeniowego następuje według średniego zużycia wody za okres ostatnich 6 miesięcy rozliczanych zgodnie ze wskazaniami wodomierza.
 3. Rozliczenie według średniego zużycia wody może być dokonywane za okres nie dłuższy niż przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe.
 4. W przypadku gdy wodomierz sprawnie działający był zainstalowany krócej niż 6 miesięcy, do rozliczenia przyjmuje się średnie zaopatrzenie w wodę ustalone na podstawie norm zużycia wody określonych w rozporządzeniu przez odpowiedniego ministra.

 

 

 

 

§ 26

W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy. Różnica pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów wodomierzy w lokalach rozliczana jest przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego.

 

§ 27

 1. Gdy nie ma możliwości zamontowania wodomierza, ilość zużytej wody rozliczana będzie na podstawie ryczałtu określonego w odpowiednich przepisach.
 2. Wszystkie informacje potrzebne do ustalenia ryczałtu zużycia wody przedstawia w oświadczeniu Odbiorca.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwych danych w oświadczeniu Odbiorcy i naliczeniu niższego ryczałtu, Przedsiębiorstwo naliczy karę
  w wysokości odpowiedniej do poniesionych strat. 
 4. Gdy osoby przebywają poza miejscem dostawy wody (wyższa uczelnia, internat, jednostka wojskowa, itp.), ryczałt zostanie wstrzymany. Wstrzymanie ryczałtu następuje po okazaniu dodatkowego dokumentu (zaświadczenie z uczelni, szkoły średniej, jednostki wojskowej,, itp.) stwierdzającego przebywanie osoby poza miejscem dostawy wody.

 

§ 28

 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
 2. W razie braku urządzeń pomiarowych, o których mowa w ust.1 ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości wody dostarczonej lub określonej w umowie.
 3. Odbiorca usług dostarczający ścieki ma prawo do rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej.
 4. Jeżeli ilość odprowadzanych ścieków ustalana jest na podstawie wodomierza głównego wówczas w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy.
 5. Przedsiębiorstwo przed zawarciem umowy na rozliczenie wody bezpowrotnie zużytej każdorazowo indywidualnie ustala czy faktycznie woda zużywana będzie bezpowrotnie.

 

 

 

 

§ 29

Odbiorca usług  montuje na swój koszt urządzenie pomiarowe lub wodomierz
w przypadku gdy wprowadza ścieki do kanalizacji bez korzystania z usługi Przedsiębiorstwa w zakresie dostawy wody.

 

§ 30

Na podstawie cen i stawek opłat określonych w taryfie Przedsiębiorstwo
w umowie z gminą Drawsko Pomorskie określa sposób rozliczeń za wodę:

1) pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych;

2) do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe;

3) zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

 

§ 31

 1. Odbiorca dokonuje zapłaty za usługi zgodnie z wystawioną fakturą
  w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 2. Zwłoka w terminowym uregulowaniu należności spowoduje naliczanie odsetek ustawowych.
 3. Wniesienie przez Odbiorcę usług reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

 

Rozdział VI

Warunki przyłączenia do sieci oraz sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

 

§ 32

 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci może w siedzibie Przedsiębiorstwa uzyskać informację o dostępności tych usług.
 2. Na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane w terminie 30 dni od otrzymania wniosku,  określić warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej
  i kanalizacyjnej wskazując:

1)    miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci;

2)    rodzaj materiału do wykonania przyłączy;

3)    możliwość zapewnienia dostaw wody zgodnie z maksymalnym godzinowym zapotrzebowaniem na wodę określonym przez ubiegającego się o przyłączenie do sieci;

4)    możliwość zapewnienia odbioru ścieków w ilości i jakości określonych przez ubiegającego się o przyłączenie do sieci.

 1. Do wniosku o warunki techniczne przyłączenia do sieci, o którym mowa
  w ust. 2 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

1)    dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

2)    kopię mapy geodezyjnej sytuacyjnej określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

 

§ 33

 1. Wniosek o przyłączenie do sieci ubiegający się składa w siedzibie przedsiębiorstwa.

2.  Wniosek o przyłączenie do sieci powinien zawierać:

1)    wskazanie wykonawcy robót,

2)    określenie terminu wykonania robót,

3)    określenie terminu wykonania włączenia do sieci.

3.  Do wniosku należy dołączyć:

1)    kserokopię zgłoszenia do właściwych organów budowlanych wykonania robót,

2)    dokumentację techniczną  projektowanego przyłącza uzgodnioną
z Przedsiębiorstwem,

3)    kserokopię uprawnień budowlanych wykonawcy,

4)    wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej,

5)    wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

 

§ 34

Umowa o przyłączenie do sieci określa w szczególności:

1)       strony umowy,

2)       zakres prac projektowych i robót budowlano – montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych, wykonywanych przez strony,

3)       sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymania wymagań określonych w warunkach przyłączenia,

4)       terminy rozpoczęcia i zakończenia robót,

5)       przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,

6)       odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy
o przyłączenie,

7)       sposób przekazania wykonanych przyłączy do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa.

 

§ 35

Stronami w umowie o przyłączenie są właściciel nieruchomości
i Przedsiębiorstwo.

 

§ 36

 1. Przed włączeniem do sieci Inwestor  zgłasza do odbioru częściowego wybudowane przyłącza.
 2. Przyłączenie do sieci następuje na zasadach określonych w umowie przyłączeniowej, po spełnieniu warunków określonych w warunkach technicznych przyłączenia określonych przez Przedsiębiorstwo.
 3. Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego potwierdzającego sprawność techniczną wybudowanego przyłącza po dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dostarczonej przez Inwestora. Na okoliczność tą spisywany jest protokół odbioru przyłącza, który podpisują strony uczestniczące w odbiorze.

4.  Przedsiębiorstwo uruchamia przyłącze i rozpoczyna dostawę wody lub odprowadzania ścieków bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż 7 dni od daty pozytywnego odbioru i zamontowania wodomierza głównego.

                       

§ 37

 1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniami pomiarowymi włącznie.
 2. Jeżeli na przyłączu wodociągowym wystąpi nieszczelność powodująca wyciek wody,  właściciel przyłącza z chwilą uzyskania informacji o awarii jest zobowiązany do niezwłocznego naprawienia przyłącza.
 3. W przypadku gdy przyłącze stanowi własność Odbiorcy, nie usunięcie awarii
  w terminie do trzech dni daje prawo Przedsiębiorstwu do wstrzymania dostaw wody do czasu jej usunięcia.
 4. W przypadku gdy przyłącze stanowi własność Przedsiębiorstwa, Odbiorca usług może wystąpić o odszkodowanie za spowodowane awarią szkody.
 5. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie i legalizacja obciąża właściciela lub zarządcę nieruchomości.

 

§ 38

 1. Realizację budowy:

1)    przyłącza wraz z włączeniem do sieci wodociągowej,

2)    przyłącza wraz z włączeniem do sieci kanalizacyjnej,

3)    studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego na lokalizację wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego,

zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

 1. W przypadku pierwszego montażu wodomierza głównego na istniejącym przyłączu oraz konieczności budowania studni wodomierzowej obowiązkiem:

1)    Odbiorcy usług jest budowa studni wodomierzowej,

2)    Przedsiębiorstwa jest montaż wodomierza głównego.

3. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Przedsiębiorstwo a urządzenia pomiarowego Odbiorca usług.

 

§ 39

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te uwarunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami dostawczymi istniejącej sieci wodociągowej
i zdolnościami przepustowymi istniejącej sieci kanalizacyjnej.

 

§ 40

O ile wykonanie nowego przyłącza wymaga modernizacji bądź rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej lub istniejącej sieci kanalizacyjnej, wówczas finansowanie tego zadania odbywa się zgodnie z jedną z niżej wymienionych zasad:

1) ze środków budżetowych Gminy jeżeli zadanie znajduje się w planie inwestycji gminnych,

2) ze środków Przedsiębiorstwa, jeżeli zadanie znajduje się w planie modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa,

3) ze środków ubiegającego się o przyłączenie do sieci jeżeli zadanie nie jest ujęte w planach inwestycyjnych Gminy i w planie modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa.

 

 § 41

W przypadku, gdy nieruchomość usytuowana jest w miejscu, dla którego plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa nie przewidują wyposażenia w urządzenia wodociągowo – kanalizacyjne lub przewidują wyposażenie te w późniejszym terminie, potencjalny Odbiorca może je wybudować na własny koszt, po wcześniejszym zawarciu umowy z Przedsiębiorstwem, określającej warunki techniczne oraz zasady przeniesienia własności wybudowanych urządzeń na Przedsiębiorstwo.

 

§ 42

1. Dostawa wody na okres budowy może odbywać się tylko poprzez przyłącze. Zabrania się pobierania wody do celów budowlanych z hydrantów p.poż.

2. Do rozliczenia dostaw wody na cele budowlane służy wodomierz zamontowany na przyłączu na okres budowy.

 

 

Rozdział VII

Techniczne warunki możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych

 

§ 43

Potencjalny odbiorca usług wodociągowo – kanalizacyjnych może uzyskać informacje dotyczące dostępności usług:

 1. W Urzędzie Miasta i Gminy, który udostępnia wgląd do:

a)     studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy,

b)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c)     Regulaminu,

d)    warunków zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

 1. W Przedsiębiorstwie udostępniającym wgląd do:

a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,

b) Regulaminu.

 

Rozdział VIII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

 

§ 44

Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług.

 

§ 45

O przerwach w dostawie wody wynikających z awarii urządzeń lub sieci Przedsiębiorstwo powiadamia Inspektora Sanitarnego oraz Odbiorców usług na terenie objętym awarią, w sposób zwyczajowo przyjęty, podając przewidywany czas usuwania awarii.

 

§ 46

Przedsiębiorstwo ma obowiązek powiadomić Odbiorcę o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody spowodowanej wykonaniem planowanych prac konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych – ustnie, pisemnie lub
w inny zwyczajowo przyjęty sposób:

1)    przy chwilowym wyłączeniu dostawy wody związanej np. z wymianą wodomierza – przed przystąpieniem do wymiany,

2)    gdy planowana przerwa w dostawie wody nie będzie przekraczała
12 godzin – na dwa dni przed jej planowanym terminem,

3)    gdy planowana przerwa w dostawie wody przekroczy 12 godzin – na siedem dni przed jej planowanym terminem, zapewniając zastępczy punkt poboru wody.

 

§ 47

Wstrzymanie lub ograniczenie dostawy wody może nastąpić również
w przypadku:

1)    braku wody na ujęciu,

2)    zanieczyszczenia wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia,

3)    potrzeb zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych,

4)    przerwy w zasilaniu energetycznym,

5)    innych przyczyn zależnych od Odbiorcy.

 

§ 48

Przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia w przypadku:

1)    wystąpienia planowanej przerwy w dostawie wody trwającej dłużej niż 12 godzin,

2)    odcięcia dostawy wody z przyczyny, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy,

3)    niewłaściwej jakości wody, zagrażającej zdrowiu – na polecenie właściwego inspektora sanitarnego.

 

§ 49

W czasie trwania klęski, szczególnie gdy doszło do zanieczyszczenia wody, Przedsiębiorstwo ma prawo wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wody
w granicach realnej możliwości jej dystrybucji, po zawiadomieniu Odbiorców usług o tych ograniczeniach. Nie zwalnia to jednak Przedsiębiorstwa
z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców.

 

§ 50

Na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego Odbiorcy, Przedsiębiorstwo informuje o takim zamiarze :

1)    Odbiorcę,

2)    Burmistrza Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie,

3)    właściwego inspektora sanitarnego.

 

§ 51

 1. W przypadku wprowadzania do kanalizacji ścieków nie odpowiadających parametrom określonym w umowie oraz postępowania przez Odbiorcę wbrew art.9 ust. 1 i 2 pkt. 1,2 i 5 ustawy, Przedsiębiorstwo poinformuje Odbiorcę o zagrożeniu zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego określając termin usunięcia zaniedbań. Termin ten nie może być krótszy niż tydzień
  i nie dłuższy niż miesiąc.
 2. Jeżeli Odbiorca nie dotrzyma wyznaczonego terminu Przedsiębiorstwo zamknie przyłącze kanalizacyjne do czasu udokumentowania usunięcia przyczyny zamknięcia.
 3. W przypadku wprowadzania do kanalizacji ścieków przez Odbiorcę wbrew art.9 ust. 2 pkt. 3,4 i 6 ustawy, Przedsiębiorstwo zamknie natychmiast przyłącze kanalizacyjne. Koszty badania ścieków, zamknięcia i ponownego otwarcia przyłącza oraz usunięcia skutków powstałych na sieci obciążają Odbiorcę.
 4. Przedsiębiorstwo obciąży Odbiorcę kosztami usuwania zatorów kanalizacji spowodowanych wprowadzaniem do niej odpadów powodujących ich powstawanie.

 

 

Rozdział IX

Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń
w dostawie wody i odprowadzeniu ścieków

 

§ 52

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia na żądanie Odbiorcy informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości i jakości usług nie później niż w ciągu:

1)      12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

2)      7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt.1.

 

§ 53

1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących:

1)     ilości rozliczanej wody i ścieków.

2)    wysokości naliczanych należności za dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

3)    jakości dostarczanej wody przez Przedsiębiorstwo.

2. Reklamacje zgłasza zarządca nieruchomości lub inna osoba występująca
w umowie   jako reprezentant Odbiorcy.

 

§ 54

 1. Odbiorca usług jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Spółkę o złej jakości wody.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest złożenie pisemnego wniosku zgłoszenia reklamacji w siedzibie Przedsiębiorstwa.
 3. Zgłoszenia reklamacji można dokonać telefonicznie, co powinno zostać następnie potwierdzone pismem.
 4. We wniosku zgłoszenia reklamacji odnotowany jest dokładny adres (punkt dostawy wody lub odbioru ścieków), a także data i godzina zgłoszenia reklamacji, od której liczy się czas trwania reklamacji, oraz podpis zgłaszającego i przyjmującego reklamację.

 

§ 55

 

 1. W przypadku wpłynięcia do siedziby Przedsiębiorstwa zgłoszenia reklamacji, Przedsiębiorstwo ma obowiązek podjąć jak najszybciej działania mające na celu wyjaśnienie zasadności reklamacji.
 2. Gdy reklamacja dotyczy jakości wody, Przedsiębiorstwo na wniosek Odbiorcy, zleci badanie wody w laboratorium.
 3. Wynik z badania wody jest podstawą do wyjaśnienia zasadności reklamacji.
 4. W przypadku dobrej jakości wody - wynikającej z analizy laboratoryjnej - odbiorca usług pokryje koszty badań wody po otrzymaniu faktury.
 5. Gdy jakość wody nie odpowiada obowiązującym normom Przedsiębiorstwo udzieli bonifikaty za faktycznie zużytą wodę w okresie nieprzydatności jej do celów określonych w umowie. Wysokość bonifikaty określa umowa.

 

§ 56

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia Odbiorcy o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

 

 

 

 

 

Rozdział X

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

 

§ 57

 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna przede wszystkim
  z naturalnych źródeł występowania wody takich jak rzeki, jeziora, stawy.
 2. W przypadku braku naturalnych źródeł zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych, pobór wody do tych celów odbywa się z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej, na podstawie umowy
  o zaopatrzeniu przeciwpożarowym.

 

§ 58

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą Drawsko Pomorskie a Przedsiębiorstwem.

 

§ 59

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywany jest w miejscach uzgodnionych w umowie
z Przedsiębiorstwem.

 

§ 60

Uprawnieni przez gminę Drawsko Pomorskie do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa, zobowiązani są do powiadamiania Przedsiębiorstwa o poborze wody do celów przeciwpożarowych w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego wraz z określeniem daty i miejsc (punktów) poboru.

 

§ 61

Przedsiębiorstwo obciąża Gminę za wodę pobraną do celów przeciwpożarowych stosując ceny i opłaty ustalone w taryfie.

 

Rozdział XI

Przepisy końcowe

 

§ 62

W sprawach nie objętych Regulaminem obowiązują zapisy ustawy wraz
z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

 

§ 63

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępnienia  Regulaminu na żądanie Odbiorcy.

 

 

Regulamin

2018-12-13 07:45:27  Wioleta Chalaba

Załączono plik 482076

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1878151
user_idpuste2500465
fobject_idpuste482076
resource_idpuste1007
modelpusteArticle
foreign_idpuste133509
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się